KRAVEN FÖR EN TRYGGARE STADS­DEL

Mer be­lys­ning, över­gångs­stäl­len och mind­re klot­ter. Det var någ­ra av öns­ke­må­len när Stock­holms stad och po­li­sen ar­ran­ge­ra­de en trygg­hets­vand­ring kring Frid­hems­plan.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

Mer be­lys­ning, över­gångs­stäl­len an­pas­sa­de för funk­tions­hind­ra­de och mind­re klot­ter. Det var någ­ra öns­ke­mål när po­li­sen och sta­den höll i en trygg­hets­vand­ring kring Frid­hems­plan i ons­dags.

Ett 20-tal per­so­ner har sam­lats vid Frid­hems­plan för att gå på en så kal­lad trygg­hets­vand­ring på Kungs­hol­men. Po­lis, fäl­tas­si­sten­ter och re­pre­sen­tan­ter från Si­sab och MTR är någ­ra av dem som är på plats. Tu­ren går från Drott­ning­holms­vä­gen fram till S:t Eriks­ga­tan, via Sankt Gö­rans­ga­tan och Kro­no­bergspar­ken till Fle­ming­ga­tan och till­ba­ka till Frid­hems­plans t-ba­nesta­tion.

Und­vi­ker mör­ka plat­ser

Jac­ke­li­ne Ni­no och Ralf Lin­der­stam, bå­da 14 år, går i åt­tan i Rå­lamb­s­hovs­sko­lan. Jac­ke­li­ne är med­lem i Kungs­hol­mens ung­doms­råd och bå­da häng­er myc­ket kring Frid­hems­plan. De und­vi­ker allt­för mör­ka plat­ser och tyc­ker att be­lys­ning­en i stads­de­len kan för­bätt­ras. Fram­förallt i Kro­no­bergspar­ken.

– Jag und­vi­ker all­tid Kro­nis på kväl­len. Det är obe­hag­ligt när folk sit­ter och dric­ker på bän­kar­na i par­ken. Jag går runt i stäl­let om jag ska nå­gon­stans, sä­ger Ralf Lin­der­stam.

Vid över­gångs­stäl­let på Drott­ning­holms­vä­gen pre­cis in­vid tun­nel­ba­nan stan­nar Gu­nil­la Rot­he­li­us, brotts­före­byg­ga­re på Stock­holmspo­li­sen, upp.

– Såg ni? Jag höll på att bli påkörd av en cy­klist, sä­ger hon och på­pe­kar att det är svårt att se ef­tersom tra­fik­sig­na­len ba­ra sträc­ker sig över fäl­ten där bi­lar­na kör. Vid cy­kel­ba­nan mås­te man ta sig en ext­ra koll om det kom­mer nå­gon åkan­des.

”Blir fritt fall”

Fred­hälls­bon Ka­rin Lem­berg re­pre­sen­te­rar funk­tions­hin­der­rå­det på Kungs­hol­men och på­pe­kar att det vid fle­ra över­gångs­stäl­len är svårt att ta sig ner från trot­to­a­ren till ga­tan med rul­la­tor. Bland an­nat på Kro­no­bergs­ga­tan i kors­ning­en vid Park­ga­tan.

– Här blir det fritt fall. Men jag har ett knep för att in­te ram­la, sä­ger hon och tar sig ner bak­läng­es.

Fle­ra av dis­kus­sio­ner­na un­der pro­me­na­den hand­lar om fram­kom­lig­hets­frå­gor, bland an­nat att det är svårt för per­so­ner med oli­ka funk­tions­hin­der att kom­ma fram när bu­ti­ker och re­stau­rang­er stäl­ler ut ”ga­tupra­ta­re” på ga­tan. Fle­ra kon­sta­te­rar även att det finns myc­ket oöns­kat klot­ter på fa­sa­der­na.

Nöjd med in­sat­sen

Syn­punk­ter­na kom­mer att sam­man­stäl­las och ef­ter vand­ring­en var Jen­ni­fer Sto­or, pre­ven­tions­sam­ord­na­re på Kungs­hol­men, nöjd.

– Mitt jobb nu är att se till att de oli­ka syn­punk­ter­na följs upp med be­rörd part. Vi sam­ar­be­tar ju med po­li­sen, MTR, oli­ka för­valt­ning­ar i sta­den, kyr­kan och Stads­mis­sio­nen, sä­ger hon.

Ralf Lin­der­stam och Jac­ke­li­ne Ni­no.

Po­li­sen Gu­nil­la Rot­he­li­us.

HÅL I GA­TAN. Un­der trygg­hets­vand­ring­en upp­täck­tes bland an­nat ett hål i mar­ken som en av del­ta­gar­na snubb­la­de över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.