Nu ska far­li­ga stol­par­na på cy­kel­bron till Alvik tas bort

Nya hin­der som ska hind­ra bi­lar från att tjuv­kö­ra på Al­viks­bron har fått kri­tik. Nu ger tra­fik­bor­gar­rå­det tra­fik­kon­to­ret bak­läxa. Sam­ti­digt ska lik­nan­de hin­der kart­läg­gas över he­la sta­den.

Vårt Kungsholmen - - Stockholm - Per Brandt

Att bi­lar kör över gång- och cy­kel­ba­nan på Al­viks­bron, mel­lan Sto­ra Es­sing­en och Alvik, har va­rit ett pro­blem, och sta­den har ti­di­ga­re pla­ce­rat ut till­fäl­li­ga hin­der för att för­sö­ka stop­pa bus­kö­rar­na.

Men ny­li­gen var nya hin­der, svar­ta järn­stol­par, upp­sat­ta vid bå­da på­far­ter­na till bron vil­ket fick många cy­klis­ter att re­a­ge­ra och kri­ti- se­ra den nya lös­ning­en hårt. Bland an­nat för att ex­em­pel­vis last­cyklar får svårt att pas­se­ra men ock­så för att stol­par­na syns då­ligt vid mör­ker.

En­ligt tra­fik­kon­to­ret skul­le de oran­gea stol­par­na, som är pro­vi­so­ris­ka, in­te va­ra där ut­an skul­le tas bort så snabbt som möj­ligt vil­ket de hop­pas gör pas­sa­ger­na mer fram­kom­li­ga.

Men själ­va järn­stol­pen ska va­ra kvar så länge. En­ligt tra­fik­kon­to­ret på­går det sam­ti­digt en ut­red­ning kring hur lös­ning­ar­na här, och vid and­ra lik­nan­de pas­sa­ger, ska ut­for­mas som ska va­ra klar un­der året en­ligt tra­fik­kon­to­ret.

Men tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) är in­te im­po­ne­rad.

– Det finns oli­ka va­ri­an­ter att gö­ra det på så att det in­te blir far­ligt, att de syns i mör­ker och så att al­la ty­per av cyklar kan kom­ma fram. Det här är fel ut­for­mat. Jag har pra­tat med tra­fik­kon­to­ret och det ska änd­ras, sä­ger han.

Nu ska sta­den kart­läg­ga hin­der likt det­ta, el­ler be­tongsug­gor och grin­dar, som finns längs gång- och cy­kel­stråk.

– För­hopp­nings­vis ska det gö­ras så fort som möj­ligt, sä­ger Da­ni­el Helldén.

FO­TO: PER BRANDT

STOPP. Nya hin­der för att stop­pa bi­lar att kö­ra på gång- och cy­kel­ba­nan har satts upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.