Här är Stock­holms nya lands­tings­råd

I vec­kan blev det klart vil­ka som får an­svar för vad i den nya blågrö­na ma­jo­ri­te­ten i Stock­holms lands­ting.

Vårt Kungsholmen - - Stockholm - Mi­chael Toll mi­chael.toll@di­rekt­press.se Elin Jons­son 073 600 69 03 elin.jons­son@di­rekt­press.se

Ti­di­ga­re i vec­kan var det dags för man­dat­pe­ri­o­dens förs­ta lands­tings­full­mäk­ti­ge.

Då blev det klart vil­ka lands­tings­råd som kom­mer att be­stäm­ma om vad de kom­man­de fy­ra åren.

Fi­nans­lands­tings­rå­det Ire­ne Sve­no­ni­us (M) gil­lar sam­man­sätt­ning­en i den blågrö­na ko­a­li­tio­nen som bil­dar ma­jo­ri­tet. Hon an­ser att ett slag­kraf­tigt sty­re nu är på plats.

– Vi kan säk­ra ut­bygg­na­den av kol­lek­tiv­tra­fi­ken och sjuk­vår­den på ett be­tyd­ligt bätt­re sätt när vi har en stark ko­a­li­tion som in­te är be­ro­en­de av and­ra par­ti­er som ska rös­ta. Det här blir bra för Stock­holms­re­gi­o­nen, sä­ger hon.

Re­dan nu står det klart att skat­ten blir oför­änd­rad un­der 2019 och när det gäl­ler SL-pri­ser­na ska de fort­sät­ta att fi­nan­sie­ras som ti­di­ga­re.

Öve­rens­kom­mel­se gäl­ler

Den öve­rens­kom­mel­se för SL-pri­ser­na som de bor­ger­li­ga par­ti­er­na och Mil­jö­par­ti­et slöt 2016 gäl­ler till och med 2019. Det in­ne­bär att pri­set på 30- da­gars­kor­tet höjs igen i ja­nu­a­ri 2019 till 890 kro­nor.

– Vi är över­ens om att re­la­tio­nen mel­lan tax­e­fi­nan­sie­ring och skat­te­fi­nan­sie­ring in­te ska för­änd­ras un­der man­dat­pe­ri­o­den och fort­sät­ta va­ra 50/50, sä­ger To­mas Eriks­son (MP), nytt kol­lek­tiv­tra­fiklands­tings­råd som nu har hand om kol­lek­tiv­tra­fik­frå­gor till­sam­mans med tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons, (M)

Upp­del­ning­en mel­lan par­ti­er­na görs så att cy­kel- och fram­kom­lig­hets­frå­gor­na ham­nar hos Mil­jö­par­ti­et. Mo- de­ra­ter­na fort­sät­ter ha fo­kus på bland an­nat ut­bygg­na­den av tun­nel­ba­nan samt att det är ”helt, rent, snyggt och tryggt” i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Oli­ka hjärt­frå­gor

hjär­te­frå­gor, och ef­tersom vi fo­ku­se­rar på mil­jö- och kli­mat är ju kol­lek­tiv­tra­fik en vik­tig del för oss, sä­ger To­mas Eriks­son (MP). Op­po­si­tions­lands­tings­rå­det Eri­ka Ull­berg ( S) var dock fö­ga im­po­ne­rad över det nya sty­ret. – Kring de störs­ta ut­ma­ning­ar­na var det väl­digt li­te po­li­tik. Jag sak­nar ett svar på vad som ska gö­ras för att öpp­na fler vård­plat­ser på akut­sjuk­hu­sen. Stock­holm har Sve­ri­ges längs­ta vän­te­ti­der på akut­mot­tag­ning­ar­na och det är ett av lä­nets störs­ta pro­blem. Det åter­står att se vad det ska be­dri­vas för po­li­tik när det är fem par­ti­er i stäl­let för fy­ra som be­stäm­mer, sä­ger hon. Eri­ka Ull­berg (S). Tal­la Al­kur­di (S). Jens Sjö­ström (S). An­na Seh­lin (V). En­ligt Eriks­son och Tam­sons kom­mer det in­te upp­stå någ­ra pro­blem med upp­del­ning­en.

– Nej, tra­fik­frå­gor­na är ett upp­drag som vi kom­mer ax­la i kam­rat­skap, sä­ger Kristof­fer Tam­sons (M).

– Al­la par­ti­er har si­na I det förs­ta ste­get av in­fö­ran­de av sy­ste­met kom­mer ba­ra en­kel­bil­jet­ter för vux­na kun­na kö­pas med det kon­takt­lö­sa kor­tet. De re­se­nä­rer som har rätt att re­sa till ra­bat­te­rat pris hän­vi­sas till den nu­va­ran­de res­kas­san i ac­cess­sy­ste­met el­ler till att kö­pa bil­jet­ter i SL:s mo­bi­lapp.

För­del: Fär­re kort

Ge­nom att hål­la upp bank­kor­tet mot lä­sa­ren i spär­ren kom­mer sum­man för bil­jet­ten dras från kor­tet. Pre­cis som med det van­li­ga ac­cesskor­tet med re­se­kas­sa men för­de­len är en­ligt SL att man nu har ett kort mind­re i plån­bo­ken.

Dock står det i ge­nom­fö­ran­de­be­slu­tet som klub­bats av tra­fik­nämn­den i lands­ting­et att det finns en risk att re­se­nä­rer in­för­skaf­far en gil­tig bil­jett – ut­an att ha peng­ar på kon­tot. En­ligt SL tar det näm­li­gen för lång tid att lå­ta det nya sy­ste­met först kon­trol­le­ra om det finns peng­ar på kon­to­kor­tet in­nan spär­ren öpp­nas. Sam­ma sak gäl­ler ett ny­li­gen spär­rat be­tal­kort.

Ett risk­ta­gan­de

” Det in­ne­bär att det finns risk för att be­tal­ning­en för re­san ute­blir om det till ex­em­pel finns för li­te peng­ar på kon­tot el­ler om nå­gon an­vän­der ett spär­rat be­tal­kort in­nan bil­jett­sy­ste­met fått in­for­ma­tion om att kor­tet är spär­rat”, står det i ge­nom­fö­ran­de­be­slu­tet.

FO­TO: MI­CHAEL TOLL

NYA GÄNGET. To­bi­as Näs­sén (M), vård- och val­fri­hets­lands­tings­råd; Char­lot­te Bro­berg (M), Fas­tig­het­s­och ser­vice­lands­tings­råd; To­mas Eriks­son (MP), mil­jö- och kol­lek­tiv­tra­fiklands­tings­råd; Kristof­fer Tam­sons (M), tra­fiklands­tings­råd; Ire­ne Sve­no­ni­us (M), fi­nans­lands­tings­råd; An­na Star­brink (L), häl­so- och sjuk­vårds­lands­tings­råd; Gustav Hem­ming (C) till­växt-, sam­hälls­pla­ne­ring­s­och skär­gårds­lands­tings­råd, El­la Boh­lin (KD), vård­ut­veck­lings­lands­tings­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.