Mer live­po­e­si på Kungs­hol­men

Diktäls­ka­re och po­e­ter, lyst­ring! Näs­ta helg plop­par in­te mind­re än två till­fäl­li­ga öpp­na sce­ner för skal­der upp på Kungs­hol­men.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 -

Plat­ser för po­e­si ströss­las det kanske in­te med på va­re sig Kungs­hol­men el­ler Stock­holm i öv­rigt. Men nu er­bjuds två sce­ner just för po­e­si på sam­ma gång. Öpp­na sce­ner där ly­ri­ker som vill fram­fö­ra si­na verk publikt kan an­mä­la sig.

Det förs­ta sker på lör­dag 10 no­vem­ber på S:t Eriks­ga­tan 10. Det är för­la­get För­fat­ta­res Bok­ma­skins år­li­ga event, med anor se­dan 1993, som lig­ger bakom. Even­tet är för att fi­ra en an­to­lo­gi av dik­ter som po­e­ter har fått skic­ka in, där de ock­så kom­mer lä­sa des­sa på sce­nen. Men även and­ra ly­ri­ker är väl­kom­na upp på sce­nen om man vill tes­ta att fram­fö­ra si­na verk of­fent­ligt.

– Det är en re­le­a­se­fest där al­la får ett gra­ti­sex­em­plar av boken, se­dan kan man kö­pa fler om man vill. För­ut gjor­de vi allt på en dag, med in­läm­ning, tryck­ning och så häm­ta­de man sitt ex och läs­te dik­ten på kväl­len. I år har vi sam­lat in dik­ter­na i för­väg, sä­ger Ann Svens­ke på för­la­get.

Da­gen ef­ter, sön­da­gen den 11 no­vem­ber, är det dags igen – och ba­ra ett sten­kast bort. Då ar­ran­ge­rar två av de med­ver­kan­de po­e­ter­na i nämn­da an­to­lo­gi, Tit­ti Spal­tro och Lars Lar­sen, en ny öp­pen po­e­si­scen på Kungsholmens Bib­li­o­tek mel­lan kloc­kan 13-15.30. In­tres­se­ra­de ska an­mä­la sig en halv­tim­me in­nan even­tets start.

Att det blir två öpp­na po­e­si­sce­ner är kul, tyc­ker Ann Svens­ke. Det be­hövs fler lik­nan­de plat­ser.

– Ab­so­lut, jag tyc­ker in­te att det finns så många plat­ser för det i stan. Vå­ra event har va­rit väl­digt po­pu­lä­ra och upp­skat­ta­de he­la vägen. Det ring­er folk i au­gusti och und­rar om det blir nå­got i år, sä­ger hon.

FO­TO: PER BRANDT

Per Brandt SCE­NEN. Ne­re i käl­la­ren får man fram­fö­ra si­na dik­ter. Där sätts även al­la dik­ter i an­to­lo­gin upp på ett dikt­plank. ÖPP­NAR UPP. Per och Ann Svens­ke på för­la­get För­fat­ta­res bok­ma­skin hål­ler en öp­pen scen i po­e­si i sam­band med ett an­to­lo­gi-släpp. En tra­di­tion se­dan 1993.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.