MP-po­li­ti­kern: Där­för har jag in­te cy­kel­hjälm

Hjäl­men kan trig­ga olyc­kor och få folk att väl­ja bort cy­keln. Stock­holms­po­li­ti­kern Lo­rentz To­vatt (MP) står upp för att skip­pa stört­kru­kan.

Vårt Kungsholmen - - Stockholm - Per Brandt

I går skrev vi om att cy­kel­hjälm­san­vän­dan­det ökar i lan­det och i syn­ner­het i Stock­holm, en­ligt en rap­port från NTF. De hop­pas att det ska fort­sät­ta öka. Det gör in­te mil­jö­par­tis­ten Lo­rentz To­vatt, som sit­ter i tra­fik­nämn­den och kom­mun­full­mäk­ti­ge i Stock­holms stad samt i riks­da­gen.

I en kom­men­tar till vår ar­ti­kel på vårt cy­kel­fo­rum skri­ver han: ” Jag för­sö­ker va­ra ett gott fö­re­dö­me och cyk­la ut­an hjälm för att vi­sa folk om­kring mig att cyk­ling in­te är far­ligt.”

Han ut­veck­lar re­so­ne- mang­et för StockholmDirekt och lyf­ter fram att häl­so­vins­ter­na att cyk­la är myc­ket stör­re än ris­ker­na och att de­bat­ten om hjälm ris­ke­rar att få folk att in­te cyk­la.

– Det är klart att det finns ris­ker, men de är un­ge­fär li­ka sto­ra som att åka bil el­ler gå. Och så länge som man in­te ta­lar om hjälm för bi­lis­ter vill jag in­te va­ra med och bi­dra till en alar­mism om cy­kel­tra­fi­ken, sä­ger Lo­rentz To­vatt som be­to­nar att han in­te ut­ta­lar sig i egen­skap av riks­dags­le­da­mot.

En­ligt ho­nom ska al­la gö­ra si­na eg­na val som man kän­ner sig trygg med.

Men han hän­vi­sar ock­så till oli­ka forsk­nings­re­sul­tat som bland att vi­sar på ett ökat risk­ta­gan­de bland cy­klis­ter med hjälm, att bi­lis­ter blir mer risk­ta­gan­de om de ser att cy­klis­ter som har hjälm samt att olyc­kor­na in­te mins­kat i de län­der som in­fört lag på hjälm.

Han tyc­ker att det bor­de fo­ku­se­ras mer på att fö­re­byg­ga olyc­kor än hjälm­skyd­det, att byg­ga en bätt­re in­fra­struk­tur för cy­klis­ter­na.

– Det är ing­et tvi­vel om att hjäl­men skyd­dar om olyc­kan väl är fram­me, men frå­gan är vad som hän­der in­nan. Myc­ket ta­lar för att hjäl­men kan trig­ga fram fler olyc­kor ef­tersom risk­ta­gan­det blir stör­re, sä­ger Lo­rentz To­vatt.

– Det över­driv­na fo­ku­set på hjälm gör att folk väl­jer bort cy­keln. Frå­gar man ex­per­ter i Ne­der­län­der­na, värl­dens främs­ta cy­kel­land, om vad man ska gö­ra för att få fler att cyk­la är det förs­ta de sä­ger att slu­ta pra­ta om hjälm. Jag hop­pas bi­dra till att ge­ne­rellt minska fo­ku­set på hjäl­men.

Frå­gar man ex­per­ter i Ne­der­län­der­na om vad man ska gö­ra för att få fler att cyk­la är det förs­ta de sä­ger att slu­ta pra­ta om hjälm.

FO­TO: TOMAS MELIN

HJÄLMLÖS. Lo­rentz To­vatt (MP) cyklar ut­an hjälm för att ”vi­sa att cyk­ling in­te är far­ligt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.