Re­kord­många över­giv­na bi­lar kom­mer forslas bort

Stat­ligt bi­drag och nytt da­tor­sy­stem. Nu fors­lar sta­den bort allt fler bi­lar som ägs av så kal­la­de bil­mål­vak­ter för att ska­pa mer plats på ga­tor­na.

Vårt Kungsholmen - - Stockholm - Per Brandt per.brandt@di­rekt­press.se

Pro­ble­met med bi­lar som ägs av så kal­la­de bil­mål­vak­ter som står på ga­tor­na har på­gått länge. Ti­di­ga­re har det va­rit svårt och fram­förallt krång­ligt att flytta på bi­lar­na.

En­ligt ”bil­mål­vaktsla­gen” från 2014, får po­lis och kom­mun flytta for­don vars äga­re har mer än 5 000 kro­nor i obe­tal­da par­ke­rings­bö­ter. Men att få fram des­sa upp­gif­ter har va­rit tidskrä­van­de och po­li­sen har ti­di­ga­re ve­lat få stör­re drag­hjälp från kom­mu­nen. Det ska de få nu. Se­dan i som­ras kan sta­dens p-vak­ter se om fel­par­ke­ra­de for­don har skul­der på över 5 000 kro­nor i obe­tal­da p-bö­ter di­rekt i si­na hand­da­to­rer vil­ket har lett till att sta­den nu fors­lat bort be­tyd­ligt fler så­na bi­lar än ti­di­ga­re år.

– Det­ta har gjort att an­tal bi­lar som flyt­tas har ökat ef­ter som­ma­ren. Vi fått till­gång till upp­gif­ter­na på ett en­kelt sätt, ti­di­ga­re fick vi ringa trans­port­sty­rel­sen för att få des­sa upp­gif­ter, sä­ger Erik Sö­der­berg, press­chef på tra­fik­kon­to­ret.

– Vi flyt­tar des­sa bi­lar för fullt. Hit­tills i år har vi flyt­tat cir­ka 1 000 for­don på grund av for­dons­re­la­te­ra­de skul­der och vi räk­nar med att flytta än­nu fler näs­ta år.

Ny­li­gen be­slu­ta­de även re­ge­ring­en om ett stat­ligt bi­drag på 25 mil­jo­ner där kom­mu­ner­na i lan­det kan an­sö­ka om pengar för flytt­ning, upp­ställ­ning och skrot­ning av till ex­em­pel mål­vakts­for­don. De peng­ar­na ska sta­den nu ock­så sö­ka, en­ligt Sö­der­berg.

FO­TO: JANNIE FLODMAN.

969 fram till 3 ok­to­ber. 400. av­ser de for­don som flyt­tats på grund av obe­tal­da skul­der. FLYT­TAS. Sta­den flyt­tar allt bort allt fler bi­lar som ägs av så kal­la­de bil­mål­vak­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.