210 mil­jo­ner sat­sas på nya pen­del­bå­tar

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Cla­rence Fren­ker

Sto­ra Es­sing­en och Horns­berg kan få pen­del­båt när tra­fi­ken i lä­net ska byg­gas ut kraf­tigt de kom­man­de åren. Det är lands­ting­ets vi­sion när de nu sat­sar to­talt 210 mil­jo­ner kro­nor på nya båt­lin­jer.

Sto­ra Es­sing­en och Horns­berg kan få pen­del­båt när tra­fi­ken i lä­net ska byg­gas ut kraf­tigt de kom­man­de åren. Det är lands­ting­ets vi­sion när de nu sat­sar to­talt 210 mil­jo­ner kro­nor på nya båt­lin­jer. Stock­holms läns lands­ting pre­sen­te­ra­de i vec­kan sin bud­get för 2019. Där in­går bland an­nat en stor sats­ning på pen­del­båts­tra­fi­ken i lä­net. To­talt av­sätts 140 mil­jo­ner kro­nor för två nya pen­del­båts­lin­jer som är tänk­ta att in­fö­ras på för­sök un­der en tvåårs­pe­ri­od. Om det för­längs finns yt­ter­li­ga­re 70 mil­jo­ner att skju­ta till.

– Pen­del­båts­ut­bygg­nad gör att vi kan ta till­va­ra på vå­ra vat­ten som möj­lig trans­port­väg och må­let är att pric­ka in sam­ma re­se­sam­band sjö­vä­gen som på land. Det skul­le in­te ba­ra gyn­na dem som kan åka båt till och från job­bet, ut­an de fles­ta be­rörs i och med att det kan av­las­ta bus­sar till ex­em­pel. Så det här är en jät­te­sats­ning, sä­ger Gustav Hem­ming (C), Till­växt-, sam­hälls­pla­ne- rings- och skär­gårds­lands­tings­råd.

Var lin­jer­na är tän­ka att gå är än­nu in­te klart. Just nu ge­nom­förs en pen­del­båts­ut­red­ning och en­ligt Gustav Hem­ming finns det dock fle­ra tänk­ba­ra för­slag. Nam­nin­sam­ling på Es­sing­en Sund­by­berg och Ulvsun­da in mot Ci­ty via Es­sing­eö­ar­na, Horns­bergs strand och Al­vik är en av lin­jer­na som ut­reds. På Sto­ra Es­sing­en har bo­en­de bland an­nat lob­bat för att få pen­del­båt till ön ge­nom en nam­nin­sam­ling som läm­nats till just Hem­ming.

Men ock­så sträc­kan Värm­dö-Stock­holms stad el­ler en för­läng­ning av pen­del­båts­tra­fi­ken i Sto­ra Vär­tan och Tä­by för att bin­da sam­man det som finns där är ak­tu­ell.

Det finns även lin­je­för­slag till och från ut­veck­lings­om­rå­de­na vid Tol­la­re och Fisk­sät­ra i Nac­ka.

Un­der näs­ta år ska pen­del­båts­ut­red­ning­en pre­sen­te­ras en­ligt Hem­ming.

FO­TO: LIN­DA GREN

LYC­KAT. Från och med 20 au­gusti blev pen­del­båt 89 mel­lan Tapp­ström på Ekerö och Kla­ra Mä­lar­strand per­ma­nent. Nu ska lands­ting­et tes­ta två nya pen­del­båts­lin­jer kom­man­de man­dat­pe­ri­od.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.