Sta­den nöjd med den kri­ti­se­ra­de cy­kel­ba­nan

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen - Per Brandt

Bil­li­ga­re än vän­tat och bra. Tra­fik­kon­to­ret ger tum­men upp för den hol­länds­ka cy­kel­lös­ning­en på Kungs­hol­men. Det är längs Kungs­holms strand som den om­de­bat­te­ra­de lös­ning­en med ett de­lat kör­fält för mo­tor­for­don och må­la­de cy­kel­fält för cy­klis­ter på bå­da si­dor har fun­nits se­dan för­ra hös­ten. Nu har tra­fik­kon­to­ret slut­re­do­vi­sat in­sat­sen och må­let, ”att för­bätt­ra möj­lig­he­ten att cyk­la på Kungs­holms strand”, har upp­nåtts, skri­ver tjäns­te­män­nen.

Fram­förallt har tra­fik­kon­to­ret gjort en kon­fliktstu­die av den nya cy­kel­pas­sa­gen i höjd med S:t Eriks­bron och man är nöjd med re­sul­ta­tet. Pas­sa­gen har även kom­plet­te­rats med nya skylt­ning nu i höst.

”Un­der stu­di­en re­gi­stre­ra­des inga all­var­li­ga kon­flik­ter el­ler an­nat olämp­ligt be­te­en­de mel­lan tra­fi­kan­ter­na som ger an­led­ning att an­ta att ut­form­ning­en av över­far­ten är risk­fylld ur ett tra­fik­sä­ker­hets­per­spek- tiv”, skri­ver tra­fik­kon­to­ret.

Själ­va pro­jek­tet blev ock­så bil­li­ga­re än vän­tat, 4 mil­jo­ner kro­nor istäl­let för 6 mil­jo­ner, be­ro­en­de på att ar­be­tet för­se­na­des av över­kla­gan­den. Det gjor­de att man kun­de sam­ord­na vis­sa ar­be­ten som be­lys­ning och as­fal­te­ring med på­gåen­de re­in­ve­ste­ring­ar.

Där­e­mot kon­sta­te­rar tra­fik­kon­to­ret att sta­den kom­mer att tap­pa cir­ka 800 000 kro­nor i par­ke­rings­in­täk­ter var­je år på grund av att an­ta­let p-plat­ser mins­kat.

FO­TO: JO­HANN BERNÖVALL

GOD­KÄNT. Sta­den är nöjd med cy­kel­lös­ning­en längs Kungs­holms strand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.