Quiz. Var nå­gon­stans går de gam­la stock­hol­mar­na?

Stock­holm är all­tid vac­kert men frå­gan är om det in­te var än­nu li­te vack­ra­re förr. Kän­ner du igen plat­ser­na?

Vårt Kungsholmen - - Stockholm - Quiz: Andre­as Jen­nische

1 KOMMERS Bil­den är ta­gen 1953 och vi­sar män­ni­skor som rör sig på en av Stock­holms mest myll­ran­de ga­tor. Vil­ken? 1. Drott­ning­ga­tan X. Väs­ter­lång­ga­tan 2. Fle­ming­ga­tan

2 SOLIGT LÄ­GE Här är det ing­en som går men bil­den får va­ra med än­då ef­tersom den är så fin. En klas­sisk soltrap­pa fo­to­gra­fe­rad 1960, vil­ken? 1. Dra­ma­ten­trap­pan. X. Soltrap­pan ut­an­för Kung­li­ga Mu­sik­hög­sko­lan 2. Kon­sert­hust­rap­pan

3 HI­STO­RISKT Visst fla­ne­rar her­rar­na i Gam­la stan, men på vil­ken ga­ta? Året är 1960. 1. Kåk­brin­ken X. Fer­kens gränd 2. Le­jons­ted­ts gränd

4 FÖR­ORT Ett köp­cent­rum som 1961 ba­ra var ett år gam­malt. Vil­ket? 1. Rågs­veds cent­rum X. Väl­ling­by cent­rum 2. Fars­ta cent­rum

5 RI­VET En plats som det in­te läng­re går att pro­me­ne­ra vid som det gjor­de när bil­den togs 1961. Vad vi­sar bil­den? 1. Mä­lar­pa­vil­jong­en vid Slus­sen X. Kol­ka­jen vid Hjort­ha­gen 2. Al­viks strand i Al­vik

6 BUTIKSLÄNGA En bild ta­gen i slu­tet av 1930-ta­let. Ovan­för kör bi­lar. Vil­ken är plat­sen? 1. Suc­kar­nas gång på T-Cen­tra­len X. Slus­sen 2. Tys­ta Ma­ri­gång­en vid Te­gel­bac­ken

7 ETT MÖNS­TER Var går man på det ka­rak­tä­ris­tis­ka mönst­ret? Bil­den är ta­gen 1960. 1. Norr­malm­storg X. Ser­gels torg 2. Hötor­get

8 BRED GA­TA Fla­ne­ran­de män­ni­skor fo­to­gra­fe­ra­de 18 april 1922 men på vil­ken plats? 1. Strand­vä­gen vid hör­net av Skep­par­ga­tan X. Hamn­ga­tan vid hör­net av Re­ge­rings­ga­tan 2. Norr Mä­lar­strand vid hör­net av Pol­hems­ga­tan

9 TAKFEST In­te så myc­ket fla­ne­ran­de men en otro­ligt mäk­tig bild på en sam­man­komst högt över mar­ken 1961. Vil­ket tak är det vi ser? 1. Bon­ni­er­hu­set, Svea­vä­gen 56 X. SEB-hu­set, Kungs­träd­gårds­ga­tan 8 2. Åh­léns­hu­set, Kla­ra­bergs­ga­tan 50

10 ETT TORG Stock­hol­ma­re pas­se­rar ett över­gångs­stäl­le i cen­tra­la Stock­holm år 1972. Var? 1. Ös­ter­malm­storg X. Norr­malm­storg 2. Sankt Eriks­plan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.