Rän­tor­na vän­tas sti­ga men för­vän­tas fort­fa­ran­de va­ra hi­sto­riskt lå­ga

Vårt Kungsholmen - - Hemma -

Bo­rän­tor­na vän­tas lig­ga på fort­satt hi­sto­riskt lå­ga ni­vå­er de kom­man­de åren, trots stun­dan­de rän­te­höj­ning­ar. Det upp­ger SBAB i sin prognos.

Tre­må­na­ders­rän­tan vän­tas sti­ga med en pro­cen­ten­het till den 1 januari 2022 och femårs­rän­tan med 1,5 pro­cen­ten­he­ter.

Den ge­nom­snitt­li­ga rör­li­ga bo­rän­tan år 2022 lan­dar allt­så en­ligt pro­gno­sen på 2,6 pro­cent.

Riks­ban­ken be­döms vän­ta med att hö­ja re­po­rän­tan till ef­ter års­skif­tet, en­ligt SBAB. Det­ta till följd av fort­satt lå­ga glo­ba­la re­al­rän­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.