M sväng­er om Tek­nis­ka nämnd­hu­set: Re­no­ve­ra!

Lagt kort lig­ger. Det grön­blå sty­ret ri­ver in­te upp be­slu­tet att re­no­ve­ra Tek­nis­ka nämnd­hu­set trots ti­di­ga­re löf­te från Mo­de­ra­ter­na om att byg­ga bo­stä­der på plat­sen istäl­let.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - SÄG VAD DU TYC­KER! vart­kungs­hol­men.se Per Brandt

Det grön­blå sty­ret ri­ver in­te upp be­slu­tet att re­no­ve­ra Tek­nis­ka nämnd­hu­set, trots ti­di­ga­re löf­te från Mo­de­ra­ter­na om att byg­ga bo­stä­der på plat­sen.

RE­NO­VE­RAS TILL 2023. ’’Olyck­ligt att ri­va upp be­slu­tet nu’’

Tek­nis­ka nämnd­hu­sets framtid har va­rit om­tvis­tad de se­nas­te åren. De röd­grön­ro­sa klub­ba­de till sist ige­nom att fas­tig­he­ten ska re­no­ve­ras och mo­der­ni­se­ras för drygt en mil­jard kro­nor för att rym­ma cir­ka 1 400 av sta­dens eg­na an­ställ­da in­om fle­ra oli­ka för­valt­ning­ar.

Men be­slu­tet möt­te hård kri­tik från Al­li­an­sen och Mo­de­ra­ter­na i syn­ner­het. Vid be­slu­tet ti­di­ga­re i år lo­va­de Joakim Lars­son (M), nu stads­bygg­nads­bor­gar­råd, i kom­mun­full­mäk­ti­ge att ”det här ska vi änd­ra på ef­ter va­let. För här ska bo­stä­der­na lig­ga. Punkt.” Men så blir det in­te. Det med­de­lar Den­nis We­din (M), bo­stads- och fas­tig­hets­bor­gar­råd nu.

– Pro­jek­tet är re­dan på­bör­jat och per­so­na­len be­hö­ver få be­sked om vad som gäl­ler. Att ri­va upp det be­slu­tet i det här ske­det skul­le va­ra olyck­ligt. Pro­jek­tet har kom­mit för långt i pro­ces­sen, sä­ger han men be­to­nar att de står fast vid kri­ti­ken att bo­stä­der ha­de va­rit bätt­re.

Myc­ket skat­te­peng­ar

Dä­re­mot ska pro­jek­tets kost­na­der föl­jas ex­tra no­ga fram­ö­ver.

– Det är en stor in­ve­ste­ring och myc­ket skat­te­peng­ar. Det är en del av mitt an­svar att ar­be­ta för att det in­te ska bli yt­ter­li­ga­re för­dy­ring­ar och att lo­ka­ler­na kom­mer att an­vän­das så bra som möj­ligt, sä­ger han.

Re­no­ve­ring­en har ock­så re­dan star­tat för en dryg må­nad se­dan en­ligt sta­dens hem­si­da och ska på­gå till 2023. På kom­man­de stads­bygg­nads­nämnd finns även ett ären­de om att god­kän­na ett tids­be­grän­sat bygg­lov för 33 ar­bets­bo­dar som ska pla­ce­ras in­till gång och cy­kel­vä­gen längs med Kla­ra Sjö med. Ären­det be­hand­las dock av Nac­ka kom­mun och bygg­lo­vet ska gäl­la fram till års­skif­tet 2023/2024.

100 nya bo­stä­der?

När be­slu­tet togs öpp­na­de för­re stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Jan Va­le­skog (S) för att det kun­de bli bo­stä­der i de­lar av de fas­tig­he­ter på tom­ten som fri­görs ef­ter re­no­ve­ring­en. Runt 100 nya bo­stä­der skul­le det kun­na bli en­ligt ti­di­ga­re upp­gif­ter. Om det nya sty­ret vill för­sö­ka öka det an­ta­let, gi­vet den ti­di­ga­re kri­ti­ken, åter­står att se.

– Jag har ing­et be­sked om det idag ut­an det får vi åter­kom­ma om.

Att ri­va upp det be­slu­tet i det här ske­det skul­le va­ra olyck­ligt. Pro­jek­tet har kom­mit för långt i pro­ces­sen.

FOTO: PER BRANDT

RE­NO­VE­RAS. Tek­nis­ka Nämnd­hu­set ska även i fort­sätt­ning­en va­ra en plats för sta­dens för­valt­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.