DE HAR KOLL PÅ KUNGSHOLMENS ÄLD­RE

Mar­cel­le Berg och Mar­git Bratt­berg är vo­lon­tä­rer på Kungsholmens Trygg­hets­ring­ning.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Text: Per Brandt | Foto: Sacharias Källdén

TRYGG­HET. Här hjäl­per äld­re and­ra äld­re på Kungs­hol­men

Kon­tors­ut­rym­met in­till Balt­zars träff­lo­kal i Se­ra­fens äldre­bo­en­de må va­ra li­tet. Men in­sat­sen hos de ak­ti­va i Kungsholmens Trygg­hets­ring­ning är stor. Var­je dag, 365 da­gar om året, går en av de cir­ka 25 pen­sio­nä­rer­na som en­ga­ge­rat sig dit för att lyss­na av te­le­fon­sva­ra­ren.

Dit ska al­la pen­sio­nä­rer som an­slu­tit sig ringa för att med­de­la att de mår bra in­nan kloc­kan 12. Fram­förallt hand­lar det om per­so­ner som le­ver en­sam­ma.

Sak­nas med­de­lan­de från nå­gon per­son star­tar ”av­pric­kar­na” sin ring­ked­ja för att sä­ker­stäl­la att allt är okej.

– Först ring­er vi de an­hö­ri­ga som finns re­gi­stre­ra­de, det ska va­ra per­so­ner som har nyc­kel till hem­met. Får vi tag i en an­hö­rig är vi tyd­li­ga med att de tar över an­sva­ret. Men får vi in­te tag i nå­gon an­hö­rig så har vi med­gi­van­de att ringa trygg­hets­jou­ren så får de av­gö­ra vad som ska gö­ras, be­rät­tar Mar­git Bratt­berg som till­sam­mans med Mar­cel­le Berg är två av de 25 ak­ti­va in­om Trygg­hets­ring­ning­en.

Äld­re som hjäl­per äld­re kort och gott. En trygg­het bå­de för pen­sio­nä­rer­na men även de­ras an­hö­ri­ga.

Stads­de­len har ock­så sat­sat på att hjäl­pa äld­re som kän­ner sig en­sam­ma och mår då­ligt de se­nas­te åren, bland an­nat ge­nom att an­stäl­la tre äldre­ku­ra­to­rer.

Även där Trygg­hets­ring­ning­en hjäl­pa till trots att det säl­lan är någ­ra läng­re sam­tal som förs, en­ligt Mar­git och Mar­cel­le. Det hand­lar om att bli sedd.

– Det var in­te så länge se­dan det skrevs om nå­gon som le­gat död hem­ma i en vec­ka, tills gran­nar­na bör­ja­de kla­ga på att det luk­ta­de. Al­la män­ni­skor har in­te någ­ra an­hö­ri­ga el­ler vän­ner så det kan gå vec­kor in­nan nå­gon sak­nar en per­son. Det är vik­tigt att få ve­ta att man in­te är bort­glömd, sä­ger Mar­cel­le.

Trygg­hets­ring­ning­en är gra­tis och al­la de som kol­lar av te­le­fon­sva­ra­ren job­bar ide­ellt. Lo­ka­len och te­le­fo­nen be­kostas av stads­dels­för­valt­ning­en som även ger bi­drag som täc­ker två ge­men­sam­ma träf­far för bå­de de ak­ti­va in­om trygg­hets­ring­ning­en och de som ring­er in.

– Det bru­kar va­ra väl­digt upp­skat­tat, och det är kul att få ett an­sik­te till de som ring­er, sä­ger Mar­git.

För de bå­da var det gi­vet att en­ga­ge­ra sig.

– Jag har en­ga­ge­rat mig in­om för­e­nings­li­vet se­dan gym­na­si­et. Det hand­lar om att stäl­la upp för ci­vil­sam­häl­let och det gör man som vo­lon­tär. Där har vi al­la ett an­svar som med­bor­ga­re, man kan in­te för­vän­ta sig att nå­gon an­nan ska göra det, sä­ger Mar­cel­le.

I dags­lä­get är det ett 30-tal pen­sio­nä­rer som ring­er in till te­le­fon­sva­ra­ren var­je dag, men be­ho­vet är stör­re me­nar de bå­da. De hop­pas att fler an­slu­ter sig.

– Vi vill spri­da ut in­for­ma­tio­nen om att vi finns. Det är nog oer­hört många som är omed­vet­na om det, sä­ger Mar­cel­le.

TRYGGHETSSAMTAL. Mar­git Bratt­berg är en av cir­ka 25 ak­ti­va som skö­ter om Kungsholmens Trygg­hets­ring­ning.

HJÄL­PER. Trygg­hets­ring­ning­en hand­lar kort och gott om äld­re som hjäl­per äld­re en­ligt den ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­nen själ­va.

VAR­JE DAG. Te­le­fon­sva­ra­ren lyss­nas av var­je dag. Här av Mar­cel­le Berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.