Pen­del­bå­tens sista tu­rer

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt

Över 1 000 per­so­ner har skri­vit på nam­nin­sam­ling­en för att räd­da Rid­dar­fjärds­lin­jen. Men nu har SL bör­jat ned­lägg­ning­en. Nu är det spi­kat när sista tu­ren går.

Det nya sty­ret i lands­ting­et med­de­la­de ny­li­gen nya sats­ning­ar på över 200 mil­jo­ner kro­nor för nya pen­del­båts­lin­jer på för­sök un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od.

Men nå­gon peng­apå­se till en vänd­ning för lin­je 85, som nät­ver­ket som vill räd­da pen­del­bå­ten hop­pats på, fanns in­te.

Be­ske­det om ned­lägg­ning lig­ger fast. Ny­årsaf­ton är sista da­gen med fär­jan.

Nu med­de­lar SL ock­så att den sista tu­ren kom­mer att av­gå från Kungs­holmstorg kloc­kan 19.15 och an­gö­ra Kla­ra Mä­lar­strand 19.30.

Ned­mon­te­ring­en av lin­jen har re­dan bör­jat. För ett tag se­dan togs de nya håll­plats­skyl­tar­na ner ef­ter ba­ra drygt en må­nad up­pe. ’’Mo­des­ta kost­na­der’’ Slö­se­ri med peng­ar en­ligt vis­sa kri­ti­ker men på SL slår man ifrån sig. De me­nar att de nya skyl­tar­na ingick i en stör­re kam­panj för att loc­ka nya re­se­nä­rer till pen­del­bå­tar­na och att kost­na­der­na för de fy­ra skyl­tar­na på lin­je 85 var ”mo­des­ta”.

Snart ska ny in­for­ma­tion om att lin­jen läggs ner sät­tas upp.

– Vi kom­mer in­om kort sät­ta upp tra­fi­kin­for­ma­tion på håll­plat­sen om att för­sö­ket med lin­je 85 upp­hör och där­för valt att ta ner skyl­tar­na. Vi har spa­rat skyl­tar­na och har pla­ner på att sät­ta upp dem på and­ra bryg­gor i fram­ti­den, upp­ger Christi­an Hoff­man, press­kom­mu­ni­ka­tör på SL.

Sam­ti­digt har Nät­ver­ket Lin­je 85, Rid­dar­fjärds­lin­jens in­te gett upp hop­pet. På de­ras Fa­ce­book-si­da upp­ger de nu att de har de sam­lat in över 1 000 nam­nun­der­skrif­ter för att för­sö­ka få po­li­ti­ker­na att änd­ra sig.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

SNART SLUT. Ny­årsaf­ton går sista tu­ren med lin­je 85 över Rid­dar­fjär­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.