Bar­be­ra­re fix­ar ga­tu­fest på War­gen­tins­ga­tan

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt

En ny bar­bers­hop ”för al­la, in­te ba­ra hip­s­ters” med kafé har öpp­nat på Kungs­hol­men. Nu pla­ne­rar de bju­da al­la nya gran­nar på ga­tu­fest med fle­ra lo­ka­la ak­tö­rer och kän­da ar­tis­ter.

Det är på War­gen­tins­ga­tan 7 som Ru­sty Ra­scals, som drivs av skå­de­spe­la­ren Ken­ny Solo­mons och hans fru Tess Mer­kel från grup­pen Al­ca­zar, har öpp­nat. I lo­ka­len drev ti­di­ga­re pa­ret Ge­renste­in en en fri­sörsa­long i 58 år och en­ligt Ken­ny vill de ”fö­ra de­ras kär­lek vi­da­re”.

Öpp­nar även kafé För­u­tom bar­bers­ho­pen är må­let att in­om tre vec­kor även öpp­na kafé­de­len. En vik­tig del i kon­cep­tet för Ken­ny som me­nar att de ”in­te ba­ra är för hip­s­ters ut­an en bar­bers­hop och kafé för al­la”.

– Det är mitt tänk. He­la fa­mil­jen ska kun­na kom­ma hit, man be­hö­ver in­te ha skägg el­ler hår i an­sik­tet. Vi har be­hand­ling­ar för al­la, el­ler så kan man ta en sha­ke, mac­ka el­ler cho­klad när man vän­tar, sä­ger han.

– Vi vill va­ra en ro­lig plats. Till ex­em­pel ska vår bar­ber

Pap­pa Swe­de, Marcus Erik­sä­ter ta hit sin pa­pe­go­ja Do­ris som ska få va­ra här. Hon kan re­dan sä­ga Kungs­hol­men.

Vik­tigt med grann­ska­pet

Att va­ra en del av grann­ska­pet är vik­tigt be­rät­tar Ken­ny. Där­för pla­ne­rar de en ga­tu­fest kring jul och ny­år där War­gen­tins­ga­tan ska stäng­as av och istäl­let fyl­las av bar­be­ra­re från he­la Kungs­hol­men, and­ra lo­ka­la ak­tö­rer och fle­ra kän­da ar­tis­ter.

En­ligt Ken­ny har de fått klar­tec­ken av sta­den men ska spi­ka de­fi­ni­tivt da­tum.

– Andreas Lundstedt från Al­ca­zar och Mag­nus Ugg­la har tac­kat ja, vi ska ba­ra hit­ta ett da­tum som pas­sar. Men det är in­te en fest för att vi­sa att ”nu är vi här”. För mig och Tess är det gran­nar­na som är vik­ti­gast. Det är ett sätt för oss att sä­ga tack för att vi får va­ra här och bli en del av Kungs­holms­fa­mil­jen.

He­la fa­mil­jen ska kun­na kom­ma hit, man be­hö­ver in­te ha skägg el­ler hår i an­sik­tet.

FOTO: PER BRANDT

GA­TU­FEST. Ken­ny Solo­mons, med hun­den Frank, pla­ne­rar att kö­ra en ga­tu­fest på War­gen­tins­ga­tan.LADDAT. Ett stäl­le för al­la, in­te ba­ra hip­s­ters är mot­tot för Ken­ny Solo­mons.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.