Ef­ter bran­den: Så ska SL lö­sa par­ke­ring­en

DET­TA HÄN­DER NU. Här ska al­la bus­sar­na par­ke­ra fram­ö­ver

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Mi­chael Toll

Det var ti­digt på mån­dags­för­mid­da­gen som det av oklar an­led­ning bör­ja­de brin­na i SL:s buss­de­på i Horns­berg.

För­u­tom ga­rage och upp­ställ­nings­plats för cir­ka 120 SL- bus­sar finns verk­stad, tank- och tvättan­lägg­ning­ar på plat­sen, nå­got som di­rekt fick ut­rym­mas.

Se­dan dess har SL an­vänt Gär­det på Ös­ter­malm som ett tem­po­rärt ga­rage- och upp­ställ­nings­plats. Men trots att buss­de­pån har brun­nit ner till grun­den är mål­sätt­ning­en att så gott som al­la bus­sar ska kun­na par­ke­ra som van­ligt i Horns­berg re­dan näs­ta vec­ka.

– Vår plan är att lyc­kas rö­ja un­dan ef­ter bran­den så pass myc­ket att om­rå­det kan an­vän­das som upp­ställ­nings­plats för vå­ra bus­sar, även om det blir un­der bar him­mel, sä­ger Claes Kei­su från tra­fik­för­valt­ning­ens press­av­del­ning.

Öv­ri­ga lo­ka­ler i Horns­bergs de­på­om­rå­de har inte drab­bats av bran­den och kan bör­ja an­vän­das i vec­kan. Men rik­tigt al­la 120 bus­sar kom­mer inte att få plats.

– Nej. San­no­likt har vi ett 40-tal bus­sar som blir hem­lö­sa. Men vi hop­pas kun­na par­ke­ra dem i and­ra de­på­er el­ler plat­ser. På Gär­det blir det tro­ligt­vis inte, sä­ger Claes Kei­su.

Att nå­got tem­po­rärt ga- rage ska byg­gas upp vid Horns­berg är högst osan­no­likt. Det­ta då den lång­sik­ti­ga pla­nen re­dan in­nan bran­den var att buss­de­pån skul­le ri­vas för att ge plats åt bo­stä­der, sam­ti­digt som en ny de­på ska byg­gas i Tom­te­bo­da. Det ar­be­tet har pre­cis på­bör­jats ska va­ra klart år 2021.

– Fram till dess lö­ser vi det i Horns­berg. Och trots bran­den har det fun­ge­rat för­vå­nans­värt bra, sä­ger Claes Kei­su och be­röm­mer Ke­o­lis för sin in­sats den gång­na vec­kan.

Da­gar­na ef­ter bran­den lyc­ka­des Ke­o­lis och SL, trots sto­ra lo­gistik­pro­blem, kö­ra 98,3 pro­cent av al­la tu­rer av av­gång­ar.

Trots bran­den har det fun­ge­rat för­vå­nans­värt bra.

FOTO: HÅKAN KJELL­GREN

BUSSKÖ. SL:s Bus­sar fick par­ke­ra sig på Gär­det i brist på ga­ra­ge­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.