EN IN, EN UT

Det är kö ut­an­för Kungs­hol­mens Öpp­na För­sko­la när vi häl­sar på – en van­lig syn en­ligt för­äld­rar­na. Tryc­ket är hårt då lo­ka­ler­na är små, nu le­tar stads­de­len ef­ter stör­re.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in

Vid tju­go i nio bru­kar folk stå och häc­ka vid gung­or­na för att få plats.

Tryc­ket är hårt på Kungs­hol­mens öpp­na för­sko­lor. Of­ta blir det fullt så fort att för­äld­rar och barn tving­as vän­da i dör­ren. Nu le­tar stads­de­len ef­ter stör­re lo­ka­ler.

Ef­ter­frå­gan på plat­ser på Kungs­hol­mens öpp­na för­sko­lor är stor och sär­skilt i höst har tryc­ket va­rit myc­ket högt.

– För­äld­rar kom­mer och går un­der pas­sen så det är svårt att fö­ra nå­gon till­för­lit­lig sta­tistik. Men upp­fatt­ning­en hos vår per­so­nal är att tryc­ket har va­rit väl­digt hårt, fram­för allt un­der hös­ten. Det är en ut, en in och det blir of­ta kö, sä­ger Sofia Tej­ler, en­hets­chef för Kungs­hol­mens öpp­na för­sko­lor.

Det finns en öp­pen för­sko­la i Rå­lamb­s­hovspar­ken med plats för el­va för­äld­rar och barn och en i Kristi­ne­berg med plats för 14 för­äld­rar och barn.

– Vad det be­ror på att tryc­ket va­rit ex­tra hårt i höst är svårt att sva­ra på men ef­tersom de öpp­na för­sko­lor­na är så pass små så räc­ker det med att en för­äl­dragrupp på fem-sex för­äld­rar änd­rar si­na ru­ti­ner och bör­jar be­sö­ka oss. Folk kom­mer från he­la Stock­holm till Kungs­hol­mens öpp­na för­sko­lor, sä­ger Sofia Tej­ler.

”Sångstun­den är grym”

När Vårt Kungs­hol­men be­sö­ker den öpp­na för­sko­lan i Rå­lamb­s­hovspar­ken är det ovan­ligt få be­sö­ka­re.

– Det är näs­tan all­tid helt fullt här. Vid tju­go i nio bru­kar folk stå och häc­ka vid gung­or­na för att få plats. Det är su­per­my­sigt att det är så in­timt och pe­da­go­ger­na tar sig verk­li­gen an al­la barn och ger dem upp­märk­sam­het. Och sångstun­den är grym, sä­ger Christop­her Tör­nqvist Lem­b­ke, pap­pa till Vi­vi, 15 må­na­der.

Sö­ker stör­re lo­kal

Nu tit­tar stads­de­len på om det går att flyt­ta nå­gon av de öpp­na för­sko­lor­na till en stör­re lo­kal på Kungs­hol­men.

– Jag har va­rit och tit­tat på någ­ra men har inte hit­tat nå­gon lämp­lig än. Det finns vis­sa krav som mås­te upp­fyl­las. Den mås­te till ex­em­pel lig­ga centralt, gär­na nä­ra kom­mu­na­la färd­me­del. Och så ska lo­ka­ler­na va­ra frä­scha och an­das 2018. För många ny­bliv­na för­äld­rar är det förs­ta kon­tak­ten med för­sko­lan, sä­ger Sof­ta Tej­ler.

Tan­ken är att det ska fin- nas plats för 20-25 för­äld­rar plus barn i den nya lo­ka­len.

– Om lo­ka­len tar emot för många be­sö­ka­re mins­kar när­he­ten till pe­da­go­ger­na. När vi gjor­de en bru­kar­un­der­sök­ning i vå­ras fram­höll många lo­ka­ler­nas li­ten­het som po­si­tivt. Fle­ra för­äld­rar upp­skat­tar in­ti­mi­te­ten och när­he­ten till pe­da­go­ger­na. Det är såklart jät­te­bra att kyr­kans öpp­na för­sko­lor med stör­re grup­per finns, men det pas­sar inte al­la, sä­ger Sofia Tej­ler.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

VI­VI, 15 må­na­der, med pap­pa Christop­her Tör­nqvist Lem­b­ke i bak­grun­den.

MINIKONSTNÄR. Christop­her Tör­nqvist Lem­b­ke, pap­pa till Vi­vi, 15 må­na­der. Här vi­sar Vi­vi upp sitt mäs­ter­verk.

STENSYSTEM. Ut­an­för dör­ren finns det en burk med ste­nar, det gäl­ler att va­ra snabb om man ska få en plats. När ste­nar­na är slut, är det fullt.

MYS. Li­tet och my­sigt, men trångt och of­ta fullt, i öpp­na för­sko­lans mat­rum.

LÄ­SER. Pap­pa Ri­chard Nadj lä­ser Babb­lar­na för Ca­ra, 1,5 år, i kö­kets soff­hör­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.