För(S)la­get: Må­la buss­fält rö­da

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - mi­[email protected]­rekt­press.se Mi­chael Toll

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i lands­ting­et lan­se­rar en rad åt­gär­der för att stom­bus­sar­na ska kun­na kö­ra snab­ba­re i Stock­holm. En idé är att bus­skör­fäl­ten ska må­las i en klar, röd, färg.

Fy­rans buss har det of­ta tufft un­der rus­nings­tid och ma­sar sig fram­åt med en me­del­has­tig­het på 13 kilo­me­ter i tim­men. Det här vill nu So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i lands­ting­et änd­ra på, vi­sar ett för­slag som åter­finns i de­ras skugg­bud­get.

En idé är att må­la bus­skör­fäl­ten, för att tyd­ligt mar­ke­ra att det en­dast är bus­sar som ska kö­ra där.

– Vi ser gär­na att bus­skör­fäl­ten får en stark färg som sig­na­le­rar till pri­vat­bi­lis­ter att ”här har du inte att gö­ra”. Själv­klart bör det va­ra i rött, sä­ger op­po­si­tions­lands­tings­rå­det Jens Sjö­ström (S).

En an­nan åt­gärd i för­sla­get är att in­stal­le­ra ka­me­ror i bus­sar­na, som kan fil­ma och di­rekt böt­fäl­la fel­par­ke­ra­de bi­lar som för­hind­rar fram­kom­lig­he­ten. Frå­gan har ta-

gits upp ti­di­ga­re, bland an­nat av då­va­ran­de tra­fik­bor­gar­rå­det Ul­la Ha­mil­ton (M) 2012.

Även nu­va­ran­de tra­fik­bor­gar­rå­det Daniel Helldén (MP) har fle­ra gång­er fö­re­sla­git lik­nan­de åt­gär­der för att snab­ba på stom­buss­lin­jer­na.

– Det är ba­ra bra att vi är fler som har sam­ma in­gång­ar i de här vik­ti­ga frå­gor­na. Man har tes­tat det här i fle­ra and­ra län­der med gott re­sul­tat. Det fun­ge­rar inte när bus­sar­na tuf­far runt i 13 kilo­me­ter i tim­men, sä­ger Jens Sjö­ström.

En­ligt ho­nom bör mål­bil­den va­ra att nå upp till högs­ta tillåt­na has­tig­het mel­lan håll­plat­ser­na.

Tan­ken är att åt­gär­der­na ska tes­tas på fy­rans buss i ett pi­lot­pro­jekt. De sa­ker som

Vi be­hö­ver gö­ra busså­kan­det mer at­trak­tivt.

ger gott re­sul­tat kan se­dan in­fö­ras på öv­ri­ga buss­lin­jer i lä­net.

– Vi be­hö­ver gö­ra busså­kan­det mer at­trak­tivt, inte minst för att kon­kur­re­ra med bil­tra­fi­ken och nå kli­mat­må­len. Vå­ra för­slag kan vi­sa sig va­ra ban­bry­tan­de och vi tror verk­li­gen att det här för­sla­get kan vin­na ge­hör, sä­ger Jens Sjö­ström.

FOTO: MOSTPHOTOS

RUL­LAR UT RÖ­DA MATTAN. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i lands­ting­et vill att bus­skör­fäl­ten sak må­las rö­da. Bil­den är ett mon­tage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.