Sta­dens plan: Last­bi­lar­na ska bort

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt [email protected]­rekt­press.se

Mer sam­last­ning, fler le­ve­ran­ser på nät­ter­na och via sjö­vä­gen. Nu ska sta­dens nya plan för att mins­ka de tunga trans­por­ter­na med last­bi­lar klub­bas.

Sta­den har ta­git fram en ny så kal­lad ”gods­tra­fik­plan” för den tunga tra­fi­ken. En stor del hand­lar om att för­sö­ka mins­ka de tunga trans­por­ter­na un­der dyg­nets mest in­ten­si­va tim­mar de kom­man­de fem åren.

Bland an­nat pla­ne­rar man pro­jekt med att tes­ta att flyt­ta att kö­ra bygg­mas­sor och gods på vatt­net istäl­let för med last­bi­lar, tys­ta gods­trans­por­ter på nät­ter­na och ut­ö­ka för­sö­ken med sam­last­ning.

Sta­den ska även fort­sät­ta ar­be­tet med att ut­veck­la ”geo­fen­cing”, möj­lig­he­ten att kun­na ”fjärr­sty­ra” när och hur va­ror ska le­ve­re­ras. Sy­ste­met kan ock­så ver­ka ter­ror­fö­re­byg­gan­de ef­tersom man ska kun­na till ex­em­pel sty­ra has­tig­he­ten på last­bi­lar­na.

I hös­tas god­kän­des pla­nen i tra­fik­nämn­den och i mån­dags klub­ba­des den ige­nom av kom­mun­full­mäk­ti­ge.

– Fle­ra av gods­tra­fik­pla­nens ak­ti­vi­te­ter syf­tar di­rekt till att för­bätt­ra tra­fik­sä­ker­he­ten. Det kan till ex­em­pel hand­la om att flyt­ta le­ve­ran­ser till sko­lor till ti­der då ele­ver­na inte är där, el­ler att stäl­la krav på geo­fen­cing för for­don. And­ra ak­ti­vi­te­ter kan in­di­rekt bi­dra till läg­re has­tig­he­ter, mind­re träng­sel samt en mind­re bul­ler­störd stad, sä­ger Daniel Helldén (MP), tra­fik­bor­gar­råd i Stock­holms stad i en kom­men­tar.

NY SVÄNG. Sta­den vill mins­ka de tunga trans­por­ter­na un­der dyg­nets mest in­ten­si­va tim­mar ge­nom en rad nya pro­jekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.