KB:s suc­céträ­na­re för­läng­er

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

Suc­céträ­na­ren Kal­le Karls­son för­de sånär Karl­bergs BK:s herr­lag till di­vi­sion 1 i år. Nu står det klart att han fort­sät­ter.

Det hand­lar om en kon­trakts­för­läng­ning med yt­ter­li­ga­re år som hu­vud­trä­na­ren har skri­vit på. Kal­le Karls­son, som utö­ver trä­narupp­dra­get är sport­jour­na­list på Aftonbladet, är in­ne på sin and­ra se­jour i klub­ben och näs­ta sä­song blir hans fjär­de i rol­len.

”Ro­ligt och sti­mu­le­ran­de”

Sä­song­en 2018 var and­ra gång­en på tre år han tog la­get till kval­spel upp till di­vi­sion 1, lan­dets tred­je högs­ta se­rie.

– Det känns ro­ligt och sti­mu­le­ran­de att stan­na i KB och få möj­lig­het att fort­sät­ta ut­veck­la det vi har byggt upp det här året, sä­ger Kal­le Karls­son till klub­bens hem­si­da.

Mi­nu­ter från av­gö­ran­de

Klub­ben är myc­ket nöjd över att be­hål­la trä­na­ren ef­ter en sä­song som utö­ver fi­na re­sul­tat i se­ri­en även bjöd på en stor­match i Svens­ka cu­pen. Där var man ba­ra mi­nu­ter från att slå ut all­svens­ka Dal­kurd.

– Vi är jät­te­gla­da att gå i mål med Kal­le. Hans fa­cit som trä­na­re i klub­bens a-lag är sans­löst bra med kval­se­ger upp till di­vi­sion 2 2015 och två ra­ka andra­plat­ser och kval till di­vi­sion 1 (2016, 2018). Det känns väl­digt in­spi­re­ran­de att fort­sät­ta job­ba till­sam­mans med Kal­le och vårt sam­man­svet­sa­de ledar­team, sä­ger sport­che­fen Lennart San­dahl till klub­bens hem­si­da.

Utö­ver trä­nar­för­läng­ning­en så med­de­la­de klub­ben i tors­dags att man vär­vat den 18-åri­ge mitt­fäl­ta­ren Aso­ko­lo Sim­ba från Sund­by­bergs IK. Aso­ko­los tvil­ling­bror Moonga Sim­ba finns se­dan ti­di­ga­re i KB.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

KK ÄR KLAR. Suc­céträ­na­ren, i svart jac­ka i bild, har för­längt kon­trak­tet med Karl­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.