Hem­lig plan för ny bio på Kungs­hol­men

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt 073-600 69 24 [email protected]­rekt­press.se

Idén om att byg­ga bio i en be­fint­lig lo­kal har slo­pats. Nu job­bar Film­sta­den, fö­re det­ta SF Bio, ef­ter en ny hem­lig plan för att öpp­na en ef­ter­läng­tad bi­o­graf på Kungs­hol­men.

Idén om att byg­ga om en be­fint­lig lo­kal har slo­pats. Nu job­bar Film­sta­den, fö­re det­ta SF Bio, ef­ter en hem­lig plan för att öpp­na en ef­ter­läng­tad bi­o­graf på Kungs­hol­men. Men ar­be­tet går trögt.

Från bio-mec­ka till öken. Det är 22 år se­dan Kungs­hol­mens sista bi­o­graf, Dra­ken, stäng­des. Men för två år se­dan väck­tes film­hop­pet när SF Bio, nu­me­ra Film­sta­den, ba­su­ne­ra­de ut att de min­sann le­ta­de lo­kal i stads­de­len och att det var pri­o­ri­te­rat. Må­let var en ny kvar­ters­bio med tre-fem sa­long­er och man kol­la­de skarpt på åt­minsto­ne två lo­ka­ler.

Men det blev ing­et av des­sa.

Och att byg­ga om nå­gon be­fint­lig lo­kal till en bio är in­te ett al­ter­na­tiv läng­re.

I stäl­let har bo­la­get en ny plan som det är myc­ket hysch-hysch kring.

”Vi har en plan”

Film­sta­den har se­dan nå­got år till­ba­ka kon­takt med en bygg­her­re som flag­gat för sitt in­tres­se till kom­mu­nen för att byg­ga på en bit mark på Kungs­hol­men. I bygg­her­rens plan in­går bland an­nat plats för den nya bion. Men bygg­her­ren, plats och ut­form­ning­en av bion hål­ler Film­sta­den hem­lig.

– Det hand­lar om en ny bi­o­graf i en ny bygg­nad. Men jag går in­te in mer ex­akt på hur tan­ken är. Men vi har en plan och där

Det hand­lar om en ny bi­o­graf i en ny bygg­nad.

finns den med, sä­ger Måns Eng­quist, eta­ble­rings­chef på Film­sta­den.

Pro­jek­tet står still

Pro­ble­met? Det ver­kar gå rätt trögt. Pla­ner­na har fun­nits i cir­ka två år och in­te rört sig ”var­ken fram­åt el­ler bak­åt”, en­ligt Måns Eng­quist. För Film­sta­dens del hand­lar det om att de är be­ro­en­de av bå­de bygg­her­ren och sta­den som ska nap­pa på den­nes bygg-idé.

Sam­ti­digt ver­kar bio­in­tres­set i stan va­ra stort,

till ex­em­pel har Bio Ca­pitol vid St Eriks­plan gjort suc­cé och man tit­tar re­dan på att byg­ga fler sa­long­er. Ska ni för­sö­ka snab­ba på pro­ces­sen på nå­got sätt?

– Pro­ces­sen mås­te få ha sin tid. Vi har många and­ra pro­jekt ock­så så det här är in­te ”top of the li­ne” och ing­et vi ska stres­sa fram. All­ting hand­lar om vad som sker i oli­ka kom­mu­ner. Kom­mer kom­mu­ner el­ler fas­tig­hets­ä­ga­re fram­åt på and­ra or­ter pri­o­ri­te­rar vid de pro­jek­ten ef­tersom vi in­te kan på­ver­ka si­tu­a­tio­nen här. Vill man byg­ga nå­got nytt tar det än­nu läng­re tid att få fram, sä­ger Måns Eng­quist.

FOTO: MOSTPHOTOS

NY BI­O­GRAF? Film­sta­den har sik­tat in sig på att byg­ga en ny bi­o­graf istäl­let för att gö­ra om be­fint­li­ga lo­ka­ler. Men det krä­ver att den till­tänk­ta bygg­her­ren får loss li­te mark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.