De ba­kar allt

glu­ten­fritt

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt [email protected]­rekt­press.se

En bä­ver längs med Kungs­holms strand har gjort sig hem­mas­tad. Lä­sa­ren Jacob Andersson fång­a­de gna­ga­ren på film.

Kungs­holms­bon Jacob Andersson knal­la­de längs Kungs­holms strand un­der tis­da­gen när han såg en bä­ver i go­dan ro i höjd med Barn­hus­bron och lyc­ka­des fånga gna­ga­ren på film. Men det var in­te förs­ta gång­en, bä­vern ver­kar ha gjort sig hem­mas­tad, be­rät­tar Jacob Andersson.

”Jag ser of­ta bä­vern på mor­go­nen när jag pro­me­ne­rar ut­med Karl­bergs­ka­na­len, of­tast är det ing­en som ser den för­rän de ser att jag står och tit­tar på nå­got. Jag ser ock­så of­ta en hä­ger i när­he­ten. Jag hop­pas att folk kan få upp ögo­nen för den na­tur som finns i in­ners­tan, men att de tit­tar för­sik­tigt och in­te stör bä­vern”, skri­ver han till Vårt Kungs­hol­men och und­rar om det är van­ligt med bä­ver så är in­ne i stan.

Vi ställ­de frågan till Tom­my Tu­vung­er, ska­de­djurs­sam­ord­na­re på tra­fik­kon­to­ret.

– Det är rätt van­ligt med bä­ver i kom­mu­nen, längs strän­der­na i Hä­gersten, Grön­dal och Skär­hol­men till ex­em­pel, men in­te i in­ners­tan även om det har fö­re­kom­mit. Men där in­ne gör det in­te som myc­ket att den är så den får sim­ma kvar, sä­ger han.

På Lil­la Es­sing­en har vi ti­di­ga­re skri­vit om den lo­ka­la kän­di­sen som döpts till ”Jus­tin Bä­ver” av ö-bor­na. Bäv­rar har även ti­di­ga­re sett kring Norr Mä­lar­strand och Sto­ra Es­sing­en.

GNAGARE. Bä­vern in ac­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.