Bus­sar­na åter i tra­fik

i Horns­berg

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt [email protected]­rekt­press.se

Från in­du­stri­om­rå­de till ett he­ta bo­stads­kvar­ter med myll­ran­de folk­liv om som­ma­ren. Sta­den ger sig själv en klapp på ax­eln för om­vand­ling­en av Horns­berg. Det är ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret som nu sum­me­rar byg­gan­det av Horns­bergs strand, där bland an­nat det ti­di­ga­re as­falts­ver­ket har fått ge plats för cir­ka 1 200 nya bo­stä­der, lo­ka­ler och för­sko­lor. Själ­va byg­gan­det i just den här de­len, som in­går i sto­ra stads­bygg­nads­pro­jek­tet Väst­ra Kungs­hol­men, av­slu­ta­des 2003 men nu gör sta­den upp rä­ken­ska­per­na.

En­ligt ex­plo­a­te­rings­kon­to- ret har de lagt ut 548 mil­jo­ner kro­nor och dra­git in 488 mil­jo­ner kro­nor, vil­ket är bätt­re än för­vän­tat. Och de är myc­ket nöj­da med pro­jek­tet.

”Sta­den har fått ett at­trak­tivt bo­stads­om­rå­de med många re­stau­rang­er och verk­sam­he­ter i bot­ten­vå­ning­ar­na. Strand­pro­me­na­den har bli­vit ett myc­ket upp­skat­tat om­rå­de för stock­hol­ma­re”, skri­ver tjäns­te­män­nen i sum­me­ring­en.

I pro­jek­tet är 46 pro­cent hy­res­rät­ter och 54 pro­cent bo­stads­rät­ter varav för­del­ning­en på sta­dens mark är 74 pro­cent hy­res­rät­ter och 26 pro­cent bo­stads­rät­ter.

NU. Se­nas­te flyg­bil­der­na över Horns­berg från Stock­holms stad ta­gen i år.

DÅTID. Nord­väst­ra Kungs­hol­men för 18 år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.