45 mil­jo­ner mind­re till kul­tur i Stock­holm

Så ska kul­tur­för­valt­ning­en spa­ra

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­[email protected]­rekt­press.se

Kul­tur­för­valt­ning­en går mot bist­ra ti­der när kas­san krym­per med 45 mil­jo­ner. En­ligt käl­lor in­om or­ga­ni­sa­tio­nen ska runt 100 tjäns­ter, av to­talt cir­ka 1 000, bort.

Kul­tur­för­valt­ning­en går mot bist­ra ti­der. I in­ter­na do­ku­ment skis­sar man upp hur om­ställ­ning­en ska rät­ta mun ef­ter mat­säck. En­ligt käl­lor in­om or­ga­ni­sa­tio­nen ska runt 100 tjäns­ter, av to­talt cir­ka 1 000, bort.

– Mäng­den lå­ter jag va­ra osagt. Vi har pre­cis bör­jat sam­ta­la med fac­ket om det. Men vi kom­mer att bör­ja gö­ra sa­ker på ett an­nat sätt, sä­ger kul­tur­di­rek­tö­ren Ro­bert Ols­son.

Ett av de sät­ten är an­ställ­nings­stopp, vil­ket in­för­des di­rekt när det grön­blåa bud­get­för­sla­get lan­da­de i no­vem­ber. Kul­tur­sko­lan har dess­utom dra­git hårt i nöd­brom­sen gäl­lan­de al­la vi­ka­ri­er. 45 mil­jo­ner ska spa­ras 45 mil­jo­ner kro­nor är det re­el­la spark­kra­vet för 2019. Det är en kom­bi­na­tion av år­li­ga spar­krav och att po­li­ti­ker­nas avi­se­ra­de peng­a­pung in­te mat­char öka­de kost­na­der för lö­ner och hy­ror.

Di­rek­tör Ols­son sä­ger att med de för­ut­sätt­ning­ar­na är det gi­vet att kul­tur­för­valt­ning­en krym­per och att all verk­sam­het kom­mer att på­ver­kas på nå­got sätt. Men: ”Må­let är att in­te ha någ­ra upp­säg­ning­ar av tills­vi­da­re­an­ställ­da”.

Istäl­let hop­pas man kun­na lö­sa det ge­nom att:

In­te er­sät­ta fast an­ställ­da som pen­sio­ne­ras.

De ele­ver som finns och vill gå på Kul­tur­sko­lan ska få plats. Men vi mås­te job­ba an­norlun­da.

Mins­ka an­ta­let till­fäl­ligt an­ställ­da.

Ha fler barn per lä­ra­re i Kul­tur­sko­lan.

Mins­ka an­ta­let lo­ka­ler. Den sist­nämn­da ut­gifts­pos­ten är stor. Där vill man myc­ket mer än förr sam­sas un­der sam­ma tak. Ett ex­em­pel som re­dan är på gång är att Kul­tur­sko­lans Unga be­rät­tar flyt­tar in i Stads­mu­se­et, ef­tersom den kå­ken än­då kos­tar.

– Så mås­te vi job­ba. Om­rå­de för om­rå­de, sä­ger Ro­bert Ols­son, och för­kla­rar att Kul­tur­sko­lan ska in i sko­lor­na och nytt­ja de lo­ka­ler­na istäl­let för att ha eg­na. Dels är det kost­nads­ef­fek­tivt, och dels så lig­ger det i för­valt­ning­ens nya di­rek­tiv att kom­ma när­ma­re ele­ver­na.

Ett an­nat ex­em­pel är Kul­tur­sko­lans te­a­ter­verk­sam­het på Hä­gerstenså­sen, som står kon­trakts­lös se­dan ok­to­ber. Det­ta då hy­res­vär­den, som är sta­den, vill hö­ja hy­ran med 20 pro­cent. Det har kul­tur­för­valt­ning­en in­te råd med un­der rå­dan­de om­stän­dig­he­ter och fram­ti­den är i dags­lä­get oklar för de 200 barn som går där. Man vet in­te när man be­hö­ver läm­na te­a­ter­sce­nen på Åsen, el­ler var man ska ta vägen.

– De ele­ver som finns och vill gå på Kul­tur­sko­lan ska få plats. Men vi mås­te job­ba an­norlun­da: med stör­re grup­per, and­ra ti­der, och att det in­te blir jät­tenä­ra. Man ska få ut­ö­va det man vill men kanske in­te i sam­ma lo­ka­ler som förr, ut­an man får åka en bit, för­kla­rar Ols­son. ”In­te sä­kert att vi lyc­kas” Kul­tur­för­valt­ning­ens sto­ra om­ställ­ning har pre­cis in­letts och be­räk­nas va­ra klar till vå­ren. Ro­bert Ols­son sä­ger än­då att han har ”gott hopp”

– Det är myc­ket peng­ar och det är in­te sä­kert att vi lyc­kas. Men i nu­lä­get finns det ing­et som ty­der på att vi mås­te sä­ga upp nå­gon. Kan du lo­va det? – Jag kan in­te lo­va någon­ting.

FOTO: JANNIE FLODMAN

GOTT HOPP. Kul­tur­di­rek­tör Ro­bert Ols­son vill få verk­sam­he­ten att gå ihop ut­an att be­hö­va sä­ga upp an­ställ­da, trots mind­re plån­bok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.