Mikael har satt Lil­la Es­sing­en på öl-kar­tan

Mikael Ny­mans öl har egen kran på lo­ka­la tapaskro­gen

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Text: Per Brandt | Foto: Jannie Flodman

Se­dan har jag till­satt li­te jul­kryd­dor som stjär­na­nis, ka­nel och krydd­nej­li­ka.

Från en bryggsats i kö­ket till sto­ra jäs­tan­kar, egen julöl och öl­kran på lo­ka­la kro­gen. Ö-bon Mikael Ny­man har sto­ra pla­ner för Lil­la Es­sing­ens eg­na mi­kro­bryg­ge­ri.

Öl­in­tres­set har Mikael Ny­man all­tid haft. Och su­get ef­ter att nå­gon gång tes­ta att dri­va ett eget bryg­ge­ri, även om ste­get från hård­va­ru­kon­struk­tör på Erics­son kan tyc­kas långt. För fem år se­dan ha­ka­de han på öltren­den, köp­te sin förs­ta bryggsats och sat­te igång i kö­ket i hem­met på Strål­ga­tan. Re­dan då sat­te han nam­net Lil­la Hop­sing­en Brewe­ry som en li­te hu­mo­ris­tisk kopp­ling till ön.

Se­dan dess har ex­pe­ri­men­te­ran­det med malt och hum­le va­rit ett gi­vet in­slag.

– Det är kul att ve­ta att man kan gö­ra nå­got själv och att få pro­va li­te oli­ka sa­ker. Jag vet många in­gen­jö­rer som har star­tat bryg­ge­ri­er. Vi kanske är ge­ne­rellt öl­in­tres­se­ra­de, sä­ger Mikael Ny­man och skrat­tar.

Sat­sa­de på bryg­gar­dröm­men

När se­dan job­bet skul­le skä­ra ner tog han ”en de­al” med ett an­tal må­nads­lö­ner för att sä­ga upp sig, och sat­sa­de på bryg­gar­dröm­men.

Ti­di­ga­re i vå­ras hit­ta­de han ock­så den nu- va­ran­de lo­ka­len och kun­de läm­na kö­ket och ex­pan­de­ra.

– Jag har letat lo­kal länge men det är svårt på Lil­la Es­sing­en, och jag vil­le va­ra här ef­tersom jag re­dan be­stämt nam­net. Se­dan hit­ta­de jag den här lo­ka­len. Det har va­rit ett ba­ge­ri här ti­di­ga­re och se­nast kon­tor och jag kun­de ta över den di­rekt så det var per­fekt. Det finns till och med en last­kaj så den är op­ti­mal för att ex­pan­de­ra i, sä­ger Mikael Ny­man.

700 li­ter i må­na­den

För det är må­let. Att växa yt­ter­li­ga­re. I dags­lä­get kan han pro­du­ce­ra runt 700 li­ter i må­na­den, men pla­nen är att öka och le­va på öl­bryg­gan­det fullt ut i fram­ti­den. Nu job­bar han li­te ex­tra som mat­bud när det be­hövs.

I en del av lo­ka­len har han ett li­tet brygg­verk där han pro­var sig fram med sma­ker­na. Just nu har han bland an­nat ta­git fram en egen julöl. Öl­in­tres­set märks när han ska be­skri­va sma­ker­na.

– Det är en svart-ipa som är väl­digt mörk i fär­gen. Det är cho­klad- och ka­ra­mell-malt så den får en li­te sö­ta­re, knäc­ki­ga­re ka­rak­tär. Se­dan har jag till­satt li­te jul­kryd­dor som stjär­na­nis, ka­nel och krydd­nej­li­ka. Jag har även tysk hum­le som går åt apel­sin­hål­let som mat­char bra, sä­ger han.

Re­dan nu har han lyc­kats säl­ja in si­na fat till någ­ra kro­gar, bland an­nat McKin­lays Inn på Fle­ming­ga­tan och Ölstu­gan i Hornstull.

Men fram­förallt har hans bryg­ge­ri en egen öl­kran på Es­singe Ta­pas. En suc­cé en­ligt re­stau­rang­ä­ga­ren Ben­ny Bran­gö. Just nu är det en va­ri­ant på New Eng­land Ipa som går varm.

– Jag hör­de att Mic­ke ha­de star­tat bryg­ge­ri­et här, pro­va­de ölen och sa att den här ska vi ha. Det är ju så lo­kal­pro­du­ce­rat som det går. Vi har ett gäng här som ba­ra går hit och dric­ker Mic­kes öl, sä­ger han.

– Det känns jät­te­kul. Jag ska för­sö­ka få till mer fas­ta sam­ar­be­ten och åka runt till oli­ka pu­bar i stan. Näs­ta år har jag tänk­ta att kanske bör­ja även häl­la upp på flas­kor men det tar läng­re tid ef­tersom jag gör allt ma­nu­ellt och nu vil­le jag kom­ma igång, sä­ger Mikael Ny­man.

FOTO: JANNIE FLODMAN

HEMBRYGD. Mikael Ny­man star­ta­de sitt eg­na bryg­ge­ri som lig­ger på Lil­la Es­sing­en. Bryg­ge­ri­et he­ter Lil­la Hop­sing­en Brewe­ry.

TAPPAT OCH KLART. Men log­ga och allt.

PÅ FAT. Ben­ny Bran­gö som dri­ver Es­singe Ta­pas tve­ka­de in­te på att ge den lo­ka­la ölen en egen kran. ”En suc­cé” en­ligt ho­nom.

KRYDDIGT. Cho­klad-malt är en del i Lil­la Hop­sing­ens julöl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.