Nytt gym –

ba­ra för tje­jer

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt

Egen trä­ning, el­ler i grupp och bootcamps. Häl­so­fö­re­läs­ning­ar och works­hops. Allt ba­ra för kvin­nor. Nu har ett nytt gym öpp­nat på Kungs­hol­men. Det är i det ti­di­ga­re leklan­det Play­lands lo­ka­ler på Frid­hems­ga­tan 51 som Ma­rie Em­re och hen­nes man Mu­rat Em­rah Em­re har öpp­nat sitt ”bou­ti­que gym” The Work­out plan. Ma­rie har bland an­nat ti­di­ga­re dri­vit en trä­nings­blogg, job­bat som per­son­lig trä­na­re och haft grupp­trä­ning­ar på oli­ka gym i stan men trött­na­de på att hop­pa runt.

Nu har hon och Mu­rat hit­tat hem, bok­stav­li­gen. Pa­ret bor ett sten­kast från lo­ka­len.

Att gym­met ba­ra rik­tar sig till kvin­nor föll sig na­tur­ligt. Ma­rie har all­tid ba­ra job­bat med tje­jer och ” brin­ner för kvin­nors häl­sa”. Och det finns be­hov att rik­ta­de gym för tje­jer, en­ligt hen­ne.

– Nå­gon sa att ”var­för ska kvin­nor flyt­ta på sig igen”, men jag har ald­rig tänkt så. Det hand­lar in­te om att kvin-

nor blir tit­ta­de på el­ler an­tas­ta­de på and­ra gym, men många kvin­nor kän­ner sig mer be­kvä­ma att trä­na i en grupp med ba­ra and­ra kvin­nor. Det blir en skön känsla, sä­ger Ma­rie.

Tan­ken är att er­bju­da egen trä­ning, per­son­lig trä-

SER­VICE. ’’En rik­tigt bra smink­spe­gel” fram­hål­ler Ma­rie själv samt att gym­met till­han­da­hål­ler lband an­nat hud­pro­duk­ter, fön och hand­du­kar åt si­na med­lem­mar som en del i kon­cep­tet med per­son­li­ga­re ser­vice. ning, grupp­trä­ning el­ler oli­ka bootcamps. Men även fö­re­läs­ning­ar och works­hops kring häl­sa. Dess­utom hop­pas man att de­ras ”fu­el­bar”, med häl­so­sam­ma jui­cer, smoot­hi­es, shots och smör­gå­sar ska bli en mö­tes­plats.

– Tan­ken är att man ska kun­na kom­ma hit och ba­ra snac­ka om man vill det. Vi vill er­bju­da mer per­son­lig trä­ning och kom­mer hö­ra av oss till vå­ra med­lem­mar om de in­te va­rit här på ett tag för att se hur vi kan hjäl­pa till, Ma­rie.

Tan­ken är att man ska kun­na kom­ma hit och ba­ra snac­ka om man vill det.

FOTO: PER BRANDT

ÖPP­NAT. Ma­rie Em­re och hen­nes man Mu­rat Em­rah Em­re har öpp­nat sitt ”bou­ti­que gym” The Work­out plan, ba­ra för tje­jer, på Al­strö­mer­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.