Kam­pen för bå­ten

fort­sät­ter

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in

Om en knapp må­nad läggs pen­del­båts­lin­je 85 ner. Men nät­ver­ket som vill rädda den har in­te gett upp hop­pet. För­ra vec­kan läm­na­des en pro­test­lis­ta med 1 300 nam­nun­der­skrif­ter över till Gustav Hem­ming (C). Som Vårt Kungs­hol­men har skri­vit ti­di­ga­re ska pen­del­båts­lin­jen 85 läg­gas ner vid års­skif­tet med mo­ti­ve­ring­en att den har för få re­se­nä­rer. På ny­årsaf­ton kloc­kan 19.15 går den sista tu­ren från båt­håll­plat­sen vid Kungs­holmstorg

Men nät­ver­ket Lin­je, 85, Rid­dar­fjärds­lin­jen, har fort­fa­ran­de in­te gett upp hop­pet att rädda kvar pen­del­båts­lin­jen. I fre­dags för­ra vec­kan läm­na­de man över en lis­ta med 1 300 un­der­skrif­ter från pri­vat­per­so­ner och 40 från fö­re­tag, som krä­ver att Lin­je 85 ska få va­ra kvar. Gustav Hem­ming ( C), till­växt-, sam­hälls­pla­ne­rings- och skär­gårds­lands­tings­råd, tog emot den vid båt­håll­plat­sen Kungs­holmstorg.

– Jag tror att det finns en chans att rädda lin­jen. Men även om vi skul­le för­lo­ra det här sla­get så ger vi in­te upp, sä­ger Mar­tin Ax­ham­re, en­ga­ge­rad i nät­ver­ket Lin­je.85, och fort­sät­ter:

– De har fått för sig att ing­en re­ser med lin­je 85, men en­ga­ge­mang­et visar tvärtom. Det bör­ja­de med någ­ra få eldsjä­lar men nu är vi 600 med­lem­mar i Fa­ce­book-grup­pen. Jag tar of­ta fär­jan och ser att fler re­ser med den. Var­för ut­veck­lar man den in­te? sä­ger Mar­tin Ax­ham­re.

Un­der över­läm­nan­det sa Gustav Hem­ming (C) att han var led­sen att det in­te kom­mer att gå nå­gon pen­del­båt på Rid­dar­fjär­den näs­ta år.

– Men det är för låg be­lägg­nings­grad för att ha den kvar, sä­ger Gustav Hem­ming (C).

FOTO: MIM­MI EP­STE­IN

GER IN­TE UPP. För­ra vec­kan läm­na­des en pro­test­lis­ta mot att lin­je 85 ska läg­gas ner över till Gustav Hem­ming (C).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.