Bran­dat­ten­tat mot om­ta­lad jul­gran

”För or­ga­ni­se­rat för att va­ra pojk­streck” Eld­ska­dad hands­ke be­vis

Vårt Kungsholmen - - Kungsholmen - Per Brandt

Det finns ing­et an­nat än ill­vil­ja i det här.

För två år se­dan stals den. Nu har jul­gra­nen vid Fred­hälls­ba­det ut­satts för en el­d­at­tack. Hän­del­sen är po­li­san­mäld. De­lar är uppel­da­de och jul­be­lys­ning­en är total­för­störd. Det är re­sul­ta­tet av hel­gens van­da­li­se­ring av jul­gra­nen som står vid trap­por­na ned till Fred­hälls­ba­det vid Snoil­sky­vä­gen, en av stads­de­lens klas­sis­ka ju­lin­slag.

”Nej vad trå­kigt. Var­för gör man nå­got sånt när nå­gon gör så fint”, sä­ger en för­bi­pas­se­ran­de Kung­holms­bo.

På gra­nen häng­er en skylt där man upp­ma­nas hö­ra av sig till Ola Björ­klin, grang­e­ne­ral i Fred­häll, om man vet mer om ska­de­gö­rel­sen. Det är hans bo­stads­rätts­för­e­ning och Fred­hälls bad­klubb som be­kos­tar gra­nen och det var han som upp­täck­te van­da­li­se­ring­en.

– Det sked­de nat­ten till sön­dag and­ra ad­vent. Jag såg att den in­te lös när jag åt fru­kost, sä­ger han be­svi­ket och med­de­lar att hän­del­sen är po­li­san­mäld.

Det är in­te förs­ta gång­en gra­nen ut­sätts för en at­tack. För två år se­dan stals he­la jul­gra­nen med be­lys­ning och allt, nå­got som ock­så po­li­san­mäl­des men som ald­rig kla­ra­des upp. För­ra året vid­togs hem­li­ga sä­ker­hets­åt­gär­der kring gra­nen men det har up­pen­bar­li­gen in­te va­rit nog för att stop­pa en ny at­tack.

En­ligt Ola Björ­klin hit­ta­de han tre flas­kor med ben­s­in­res­ter och en del­vis upp­bränd hands­ke på plat­sen vil­ket ska över­läm­nas till po­li­sen. Han hop­pas att där finns spår och att po­li­sen ”får träff ” i sitt re­gis­ter. Ola Björ­klin är över­ty­gad om att det är sam­ma gär­nings­per­son el­ler per­so­ner som sist och som ver­kar va­ra ute ef­ter just ba­dets gran.

– Det är den en­da lo­gis­ka för­kla­ring­en. Det är ing­en Gäv­le­bock pre­cis. Om man vill gö­ra nå­got spek­ta­ku­lärt finns det ju mas­sor av stör­re gra­nar i stan att el­da upp. Det finns ing­et an­nat än ill­vil­ja i det här. Det känns för or­ga­ni­se­rat för att va­ra pojk­streck, sä­ger han.

Nu får gra­nen står kvar som den gör, eldsvedd och ut­an fun­ge­ran­de be­lys­ning.

– Jag har var­ken tid el­ler in­tres­se av att sät­ta upp en gran som nå­gon vill brän­na ner. Ba­ra vär­det på det som är för­stört är 8 000 kro­nor och det tar en halv dags jobb att sät­ta upp en sån här gran. Den som har gjort det här är sä­kert be­nä­gen att gö­ra det igen.

FOTO: PER BRANDT

GRA­NEN ÄR VANDALISERAD. Ne­re till hö­ger syns spår av för­sö­ket att el­da upp gra­nen.

EFTERLYSNING. På en lapp på gra­nen upp­ma­nas man hö­ra av sig om man har sett nå­got kring at­ten­ta­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.