De vill få stock­hol­mar­na att byg­ga eg­na lä­gen­he­ter

Vårt Kungsholmen - - HEMMA - Cla­rence Fren­ker

Stock­holms bo­stads­mark­nad är sy­no­nym med höga pri­ser, långa vän­te­ti­der på ny­pro­duk­tion och få möj­lig­he­ter att på­ver­ka. Det vill fö­re­ta­get Equa­li­ty living änd­ra på – ge­nom att hjäl­pa stock­hol­mar­na byg­ga si­na eg­na lä­gen­he­ter från start.

Hur bo­stads­bris­ten i Stock­holm ska lö­sas finns det än­nu ing­et rik­tigt svar på. Men fas­tig­het­sent­re­pre­nö­ren An­ders Blom­kvist har en idé som han åt­minsto­ne tror kan le­da mark­na­den och bran­schen in på nya spår.

Med det ny­star­ta­de fö­re­ta­get Equa­li­ty living vill han och yt­ter­li- ga­re två med­grun­da­re ge stock­hol­ma­re möj­lig­het att byg­ga si­na eg­na lä­gen­he­ter från start, och där­med va­ra bygg­her­rar ge­nom hela pro­ces­sen.

– Vad det hand­lar om är ökad val­fri­het för kon­su­men­ter. Att pro­du­ce­ra det som de själ­va vill ha. Men fram­för allt att be­hov­san­pas­sa hur stort man vill ha det och få det till en läg­re kost­nad, sä­ger han.

Fö­re­ta­get sä­ger sig ha in­spi­re­rats av and­ra eu­ro­pe­is­ka stä­der som Mün­chen, Stuttgart och Ham­burg där de egen­pro­du­ce­ra­de lä­gen­he­ter­na i dag står för 30 re­spek­ti­ve 20 pro­cent av den to­ta­la ny­pro­duk­tio­nen. Det är nå­got som An­ders Blom­kvist tror kan bli verk­lig­het även i Stock­holm, om än på sikt.

Tre plat­ser pe­kas ut

I nu­lä­get har tre plat­ser i lä­net – Mä­lar­höj­den-Bredäng, Barkar­bys­ta­den och Äl­ta – pe­kats ut som möj­li­ga för att upp­fö­ra egen­pro­du­ce­ra­de fler­bo­stads­hus. Samt­li­ga plat­ser an­ses va­ra för små för bygg­her­rar som vill max­i­me­ra vins­ter och vo­ly­mer, men pas­sar bra att mar­kan­vi­sa för mind­re en­sta­ka pro­jekt som egen­pro­du­ce­ra­de fler­bo­stads­hus, en­ligt An­ders Blom­kvist.

Fö­re­ta­gets roll blir då att stöt­ta, hjäl­pa, pro­jek­te­ra och byg­ga åt de in­blan­da­de från bör­jan till slut. Sam­ti­digt som an­sva­ret vi­lar på de en­skil­da pri­vat­per­so­ner­na – bå­de i ut­form­ning och eko­no­miskt.

– Vi vill be­rät­ta för all­män­he­ten att det finns ett an­nat sätt att kom­ma åt ny­pro­du­ce­ra­de bo­stä­der. Och det är att gö­ra det själv. Och då snac­kar vi in­te snick­ra och mu­ra. Ut­an du får ta an­svar och bli bygg­her­re till­sam­mans med and­ra, me­dan vi hjäl­per till med allt det prak­tis­ka. Det kan jäm­fö­ras med an­sva­ret när du byg­ger en vil­la, men du stap­lar vil­lor på höj­den i stäl­let. Det är grund­tan­ken, sä­ger han.

”Byg­ger in­te åt fol­ket”

Han är sam­ti­digt tyd­lig med att me­to­den ock­så stäl­ler vis­sa krav. Ex­em­pel­vis mås­te de in­blan­da­de ha en so­lid eko­no­mi och kun­na va­ra med och del­fi­nan­si­e­ra pro­jek­tet ge­nom hela pro­ces­sen.

– Vi byg­ger in­te bo­stä­der åt fol­ket. Det ska va­ra skräd­dar­syd­da pro­jekt för en grupp där al­la kan li­ta på att de and­ra kan var med och be­ta­la. Vi är så klart med­vet­na att det här in­te kom­mer att ta över hela mark­na­den, men det är åt­minsto­ne ett an­nat sätt att få sa­ker att hän­da.

På Lo­vi­se­dals­vä­gen i Äl­ta finns pla­ner på 10-12 lä­gen­he­ter. An­sö­kan om mar­kan­vis­ning är in­skic­kad och in­flytt­ning pla­ne­ras pre­li­mi­närt till 2021 om allt går i lås. PÅ GÅNG.

An­ders Blom­kvist är fas­tig­het­s­e­ko­nom och en av tre pro­jekt­le­da­re och grun­da­re av fö­re­ta­get Equa­li­ty living.NYTT. På Bredängs­vä­gen i Mä­la­räng finns i nu­lä­get pla­ner på att upp­fö­ra cir­ka 40 lä­gen­he­ter en­ligt prin­ci­pen egen­pro­du­ce­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.