45 barn tving­as by­ta för­sko­la ef­ter tvist

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Elin Jonsson

Var­ken för­sko­lor­na el­ler bo­stads­rätts­för­e­ning­en på Kro­no­bergs­ga­tan 1 och 3 vill be­ta­la för att by­ta ut den ven­ti­la­tion som i dag in­te le­ver upp till kra­ven för en för­sko­la. Nu mås­te 45 barn flyt­ta.

Två för­sko­lor på Kungs­hol­men tving­as bort – ena läg­ger helt ner sin verk­sam­het and­ra mås­te by­ta lo­ka­ler. 45 barn drab­bas.

Näs­tan 50 för­sko­le­barn på Kungs­hol­men drab­bas när var­ken för­sko­lor­na el­ler bo­stads­rätts­för­e­ning­en på Kro­no­bergs­ga­tan 1 och 3 vill be­ta­la för att by­ta ut den ven­ti­la­tion som i dag in­te le­ver upp till kra­ven för en för­sko­la.

Den in­fek­te­ra­de stri­den mel­lan bo­stads­rätts­för­e­ning­en La­vet­ten 15 och de två för­sko­lor­na Sput­nik och Vil­la Go­ril­la har på­gått un­der fle­ra års tid och blos­sa­de upp i sam­band med att för­sko­lor­nas hy­res­kon­trakt skul­le för­läng­as.

Bo­stads­rätts­för­e­ning­en väg­rar att be­ta­la för åt­gär­den trots att för­sko­lor­na häv­dar att de ti­di­ga­re lo­vat att gö­ra det.

Ena stäng­er and­ra flyt­tar

Tvis­ten har nu lett till att Sput­nik helt läg­ger ner sin verk­sam­het och att för­sko­lan Vil­la Go­ril­la mås­te by­ta lo­ka­ler. Där­med mås­te 45 för­sko­le­barn flyt­ta.

En av de som drab­bas är San­na Lind­berg som har två barn på Sput­nik. Hon vet i dags­lä­get in­te var bar­nen ham­nar istäl­let.

– Vi för sam­tal med Stock­holms stad och öns­kar att få till­ba­ka vår ” bort­kas­ta­de” kö­tid. Det känns verk­li­gen som en rim­lig kom­pen­sa­tion när bar­nen tving­as bort från si­na kom­pi­sar och högt äls­ka­de pe­da­go­ger.

Le­na Fors­berg, av­del­nings­chef på Kungs­hol­mens för­sko­lor, sä­ger att de fa­mil­jer som drab­bas in­te ga­ran­te­ras plats på ett nytt första­handsval men att al­la barn har bli­vit er­bjud­na plats på för­sko­lan Skor­pan på Ar­be­tar­ga­tan.

De för­äld­rar som tac­kar nej till det er­bju­dan­det får stäl­la sig i kö igen.

– I och med att för­äld­rar­na fått in­fo om ned­lägg­ning- en i god tid in­nan ned­lägg­ning­en kom­mer al­la barn få för­sko­le­plats di­rekt och ut­an glapp, sä­ger hon.

För­äl­der: ”Ett hån”

San­na Lind­berg ser in­te er­bju­dan­det som nå­got po­si­tivt.

– Det finns en an­led­ning till att den­na för­sko­la har så gott om le­di­ga plat­ser. Att by­ta från Kungs­hol­mens, på papp­ret bäs­ta, till en med, på papp­ret säms­ta, känns som ett hån, sä­ger hon.

På sta­dens hem­si­da går det att lä­sa för­äld­rars om­dö­men om de oli­ka för­sko­lor­na. Sput­nik har 100 pro­cent nöj­da om­dö­men och Skor­pan har 72 pro­cent nöj­da men det finns fler för­sko­lor på Kungs­hol­men som har läg­re om­dö­men.

Att by­ta från Kungs­hol­mens, på papp­ret bäs­ta, till en med, på papp­ret säms­ta, känns som ett hån.

TVISTAR. För­sko­lan Sput­nik på Kro­no­bergs­ga­tan mås­te med stor san­no­lik­het läg­ga ner sin verk­sam­het re­dan till som­ma­ren. ... och för­sko­lan Vil­la Go­ril­la i sam­ma hus flyt­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.