VI ÄR MÅNA OM ATT VA­RA ETT SJÄLV­KLART IN­SLAG PÅ KUNGS­HOL­MEN

Po­lis och kli­ni­ker hjälps åt att hjäl­pa

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jonsson

An­ne Mac­key är chef för Stads­mis­sio­nens verk­sam­het för hem­lö­sa på Fle­ming­ga­tan. De in­går i ett nytt po­li­siärt sam­ar­be­te på Kungs­hol­men. Chris­ter kom­mer of­ta dit för mat, dusch och ge­men­skap.

Fler po­li­ser där miss­bru­ka­re rör sig. Det lo­var ord­nings­mak­ten Kungs­holms­bor­na för 2019. Och de vill få till ett bätt­re sam­ar­be­te mel­lan de lo­ka­la ak­tö­rer som job­bar med sam­häl­lets mest ut­sat­ta.

Da­gen bör­jar kloc­kan 07.30 på Pol­hems­ga­tan. Då öpp­nar en av Kungs­hol­mens tre me­ta­don­kli­ni­ker. I he­la Stock­holm finns ba­ra sex, öv­ri­ga lig­ger på Sö­der­malm. Upp till 70 pa­ti­en­ter kom­mer hit dag­li­gen för un­der­hålls­be­hand­ling, allt­så me­ta­don el­ler bupre­nor­fin för ku­va sitt opi­at­be­ro­en­de, of­tast he­ro­in. För de fles­ta är det en livs­lång be­hand­ling.

– Det är al­la oli­ka sor­ters folk, från al­la sam­hälls­klas­ser, från 20 upp till 70 år. Dock mest män, cir­ka 70 pro­cent, be­rät­tar sjuk­skö­ters­kan Ka­rin Henriksson.

Kli­ni­ken är en av många ak­tö­rer som in­går i ett nytt fo­rum, ord­nat av kom­mun­po­lis Pe­ter Enell, som kal­lar dem för ”miss­bruks­in­sti­tu­tio­ner”. Allt­så oli­ka in­rätt­ning­ar – all­män­na och pri­va­ta – som job­bar med de på sam­häl­lets bot­ten. Fräls­nings­ar­mén är till ex­em­pel en, sprut­ut­by­tet på Sankt Gö­rans ett an­nat.

Nya med­bor­gar­löf­tet

Ett förs­ta ge­men­samt mö­te är av­boc­kat. Fler blir det. Det här in­går i polisens så kall­la­de nya med­bor­gar­löf­te, som in­klu­de­rar att man ska sy­nas myc­ket of­ta­re med uni­for­mer på just de här plat­ser­na. ”Man vill in­te skräm­ma i onö­dan”, för­kla­rar Enell. Men kon­sta­peln vill ha koll: ” Var vis­tas de här män­ni­skor­na, var tar man vägen ef­ter att man be­sökt just den plat­sen, hur på­ver­kar man om­rå­det?”

På kli­ni­ken är det säl­lan bråk. Det störs­ta pro­ble­met är drog­för­sälj­ning. Nar­ko­ti­kans ent­re­pre­nö­rer dras dit det finns po­ten­ti­el­la kun­der, även de som vill va­ra re­na, och näs­tan var­je helg no­te­rar per­so­na­len han­del ut­an­för. Men polisens nya giv har bör­jat mär­kas, sä­ger che­fen Kicki Lit­mo, då blå­lju­sen den se­nas­te ti­den va­rit mer syn­li­ga på ga­tan. Att de pat­rul­le­rar of­ta­re kring kli­ni­ken skräm­mer bort bu­set.

– Ti­di­ga­re har vi fått ringa polisens väx­el som vem som helst. Nu har vi di­rekt­kon­takt. Och att vi får kon­takt med de and­ra som job­bar med sam­ma mål­grupp, att vi al­la får koll på varand­ra och kan sam­ar­be­ta, det är jät­te­bra, sä­ger Lit­mo, och hop­pas att nät­ver­kan­det blir be­stå­en­de.

80 uni­ka be­sök om da­gen

Sex kvar­ter bort, i slu­tet av Fle­ming­ga­tan, har Stads­mis­sio­nen öp­pet för hem­lö­sa her­rar: mat, dusch, en säng, stöd om man vill ta sig på föt­ter. De tar emot upp emot 80 uni­ka be­sök om da­gen, många med ett ak­tivt miss­bruk, och in­går i det nya nät­ver­kan­det.

Che­fen An­ne Mac­key har ba­ra gott att sä­ga om lo­kal­po­li­sen, kon­tak­ten har all­tid va­rit tät, och hon väl­kom­nar den ny­öpp­na­de di­a­lo­gen med si­na kol­le­gor på ön: ”Jät­te­bra med sam­ver­kan, då kan man med­de­la om nå­got i ens verk­sam­het änd­ras, så de and­ra vet att de får ett hög­re tryck”.

Stads­mis­sio­nens verk­sam­het klas­sas som en hö­g­risk – trots att det en­ligt hen­ne sker få in­ci­den­ter.

– Vi är måna om att va­ra ett själv­klart in­slag på Kungs­hol­men. Och de fles­ta som kom­mer hit re­spek­te­rar vå­ra reg­ler, som att in­te säl­ja dro­ger el­ler skrä­pa ner ut­an­för, och tar an­svar. De väl­jer att skö­ta sig för att vi vill va­ra kvar här, sä­ger Mac­key.

Att vi får kon­takt med de and­ra som job­bar med sam­ma mål­grupp, att vi al­la får koll på varand­ra och kan sam­ar­be­ta, det är jät­te­bra.

FO­TO: JANNIE FLOD­MAN

TÄTARE KON­TAKT. Stads­mis­sio­nens verk­sam­het för hem­lö­sa in­går i ett nytt po­li­siärt sam­ar­be­te på Kungs­hol­men. Här är che­fen An­ne Mac­key till­sam­mans med Chris­ter, som tit­tar för­bi för en bit mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.