SD tar plats i nämn­der

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Cla­rence Fren­ker

För förs­ta gången är Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na re­pre­sen­te­ra­de i samt­li­ga stads­dels­nämn­der i Stock­holm.

Här är SD-po­li­ti­ker­na som är med och styr i din stads­del.

Ef­ter hös­tens val står det nu klart att Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na sit­ter med i samt­li­ga stads­dels­nämn­der i Stock­holm.

En­ligt stads­led­nings­kon­to­ret tog Sve­ri­ge­de­mo­k­ra- ter­na plats av egen kraft ut­i­från par­ti­ets re­pre­sen­ta­tion i full­mäk­ti­ge vid för­del­ning­en den 17 de­cem­ber.

För förs­ta gången

Det är förs­ta gången det sker och to­talt 29 per­so­ner från par­ti­et re­pre­sen­te­ras nu i de 14 nämn­der­na, vil­ket in­ne­bär att par­ti­et un­der man­dat­pe­ri­o­den har ett hel­täc­kan­de in­fly­tan­de även på stads­dels­ni­vå, till skill­nad från ti­di­ga­re då de stått ut­an­för.

– Det är väl­digt vik­tigt för oss. Fram­för allt för att vi nu kan få fram hur det har sett ut i stads­dels­nämn­der­na och få in­sikt om vil­ka po­li­tis­ka bris­ter som finns. Det in­ne­bär ock­så att vi kan lyf­ta frå­gor ur vå­rat per­spek­tiv och mö­ta väl­jar­na med vår po­li­tik, sä­ger Pe­ter Wall­mark, Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas grupple­da­re i Stock­holm.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na tar även plats i nio av sta­dens 16 fack­nämn­der.

FO­TO: MA­JA BRAND

MEDVIND. Pe­ter Wall­mark är Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas grupple­da­re i Stock­holm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.