Trög för­sälj­ning i Kril­lans slottspark

In­flytt­ning un­der året i ex­klu­si­va kvar­te­ret

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jonsson

Ba­ra 39 lä­gen­he­ter. Så många har man sålt i det ex­klu­si­va nya kvar­te­ret som byggs i Kristi­ne­bergs slottspark. Av 182 styc­ken.

Strax un­der el­va mil­jo­ner kro­nor. Så myc­ket får du punga ut för en fy­ra på 129 kvadrat­me­ter och med två bal­kong­er. I and­ra än­dan av ska­lan hit­tar du et­tor­na på 30 kvadrat­me­ter för dry­ga tre mil­jo­ner kro­nor.

To­talt rör det sig om 182 styc­ken lä­gen­he­ter för­de­la­de på tre hus, som byggs i det­ta nu i Kristi­ne­bergs slottspark på Kungs­hol­men, ett om­rå­de som bru­kar kal­las för Kril­lans krog. De förs­ta flytt­las­sen går i no­vem­ber 2019, med sista till­trä­de drygt ett år se­na­re. Trots det har man i dags­lä­get ba­ra sålt 39 av lä­gen­he­ter­na, plus två styc­ken som re­ser­ve­rats.

Park­hu­set, det hus som ska stå klart först och har ut­sikt mot slottspar­ken, be­skrivs som av­skilt och lugnt med fo­kus på in­red­ning­en: ”Ma­te­ri­al­va­len är ex­klu­si­va och stil­re­na med na­tur­ma­te­ri­al som vit­la­se­rad ek, lä­der, kvarts­kom­po­sit och na­tur­fär­ger”, står det på bygg­bo­la- gets hem­si­da. I Park­hu­set har man ba­ra sålt 13 lä­gen­he­ter av 44 styc­ken, samt re­ser­ve­rat en.

”Ing­et klas­siskt pro­jekt”

Ba­kom pro­jek­tet står bygg­bo­la­get Bo­na­va. Där sä­ger Gabri­el­le Lund­ström att Kristi­ne­bergs slottspark in­te är ”ett klas­siskt pro­jekt” och där­för går för­sälj­ning­en lång­sam­ma­re.

– Det byggs så säl­lan in­nan­för tul­lar­na och där­för ser för­sälj­nings­tak­ten an­norlun­da ut. Även pris­klas­sen är an­norlun­da. Men det finns all­tid lä­gen­he­ter kvar i pro­jekt

när de är kla­ra, sånt är svårt att för­ut­spå, sä­ger Gabri­el­le Lund­ström. Med an­norlun­da pris­klass – me­nar du hög­re då?

– Ja, det är hög­re pris­klass in­nan­för tul­lar­na än ut­an­för. Många är oro­li­ga för vad de ska få ut för si­na nu­va­ran­de lä­gen­he­ter, ban­ker­na kanske in­te är så sug­na på att lå­na ut peng­ar – där­för väl­jer många att av­vak­ta med att kö­pa nytt. Men vi hop­pas att myc­ket ska hän­da nu un­der året.

FO­TO: BO­NA­VA

KLART I ÅR. Så här är det tänkt att in­ner­går­den i det nya kvar­te­ret ska se ut. Men än så länge går för­sälj­ning­en trögt. Det nya kvar­te­ret väx­er fram i tre­kan­ten känd som Kril­lans krog.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.