Stå upp-hjäl­ten fix­ar fri­tis för äld­re

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Ke­vin We­din 0736006938 ke­vin.we­[email protected]­rekt­press.se

Barn­mors­kor ho­tas på Dan­de­ryds sjuk­hus och nu kal­las Ar­bets­mil­jö­ver­ket in. El­la Bohlin (KD), lands­tings­råd, me­nar att möd­ra­vårds­cen­tra­ler­na in­te föl­jer lands­ting­ets di­rek­tiv.

Skydds­om­bu­den från, bland an­nat, Kom­mu­nal och Vård­för­bun­det läm­nat in en be­gä­ran till Ar­bets­mil­jö­ver­ket om aku­ta åt­gär­der för Dan­de­ryds sjuk­hus för­loss­nings­av­del­ning.

– Det har bli­vit så myc­ket att vi in­te mäk­tar med. Barn­mors­kor­na som sva­rar i te­le­fon och mås­te hän­vi­sa till ett an­nat sjuk­hus för att det är fullt på Dan­de­ryd blir of­ta ho­ta­de av an­hö­ri­ga för att de in­te kan kom­ma in, sä­ger Do­ri­eth So­ne Zi­da­ric, skydds­om­bud för Vård­för­bun­det.

– Det är en ohygg­lig ar­bets­si­tu­a­tion. En stor del av barn­mors­kor­na har gått ned i tid för att man in­te or­kar med att job­ba hel­tid.

Där­för har de nu gjort en så kal­lad 6:6a, vil­ket är nå­got ett skydds­om­bud tar till när bris­ter i ar­bets­mil­jön upp­täcks el­ler att ar­bets­gi­va­ren in­te föl­jer reg­ler­na.

– Det in­ne­bär att ar­bets­mil­jö­ver­ket ska gö­ra en in­spek­tion på plats och se hur verk­sam­he­ten är or­ga­ni­se­rad och vad som går att lö­sa. Ar­bets­gi­va­ren vill helst in­te att vi kom­mer så långt att vi läg­ger en 6: 6a - det här är en ex­trem åt­gärd, sä­ger Do­ri­eth.

Bir­git­ta Mör­lin är av­del- nings­chef för vård­om­rå­det ”Kvin­no­sjuk­vård och för­loss­ning” på Dan­de­ryds sjuk­hus. I ett mejl till Dan­de­ryds Ny­he­ter skri­ver hon:

”Den en­skilt vik­ti­gas­te åt­gär­den är att an­ta­let för­loss­ning­ar mel­lan kli­ni­ker­na i Stock­holm för­de­las en­ligt den plan som ta­gits fram ge­men­samt i lands­ting­et, och att MVC in­te lis­tar kvin­nor på kli­ni­ker som re­dan nått sitt ka­pa­ci­tets­tak.”

El­la Bo­lin (KD), barn- och äldre­lands­tings­råd, sä­ger att hon är med­ve­ten om att si­tu­a­tio­nen är kritisk och me­nar att det i dags­lä­get finns en ojämn för­del­ning mel­lan lä­nets för­loss­nings­kli­ni­ker.

– Möd­ra­vårds­en­he­ter­na ska gui­da vart i lä­net som det finns plats, men det har in­te ef­ter­levts och istäl­let har de fort­satt att skri­va in kvin­nor på för­loss­nings­kli­ni­ker där det, en­ligt pro­gno­sen, är fullt, sä­ger hon.

FOTO: ROLF AN­DERS­SON

BE­KYM­RAD. Do­ri­eth So­ne Zi­da­ric

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.