Lo­kal vil­ja för Ar­lan­da­sats­ning

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

För­ra fre­da­gen var Vallentuna kom­mun värd för ett stort se­mi­na­ri­um om en re­gi­o­nal sats­ning på att ut­veck­la kom­mu­ner­na runt Ar­lan­da flyg­plats. Många fram­stå­en­de po­li­ti­ker och nä­rings­livstop­par med­ver­ka­de, ex­em­pel­vis Tra­fiklands­tings­rå­det Kristoffer Tam­sons (M) och fö­re­tags­le­da­ren Jacob Wal­len­berg. En av pla­ner­na för re­gi­o­nen är att byg­ga ut Roslags­ba­nan till Ar­lan­da. Det på­går ock­så sats­ning­ar på bo­stads­byg­gan­de och att ska­pa många jobb i om­rå­det.

– Vi kan va­ra med och ska­pa fan­tas­tis­ka vär­den för re­gi­o­nen, sä­ger Vallentuna kom­muns kom­mu­ni­ka­tions­chef, Hen­rik Kelfve.

Ar­be­tet med att ut­veck­la Ar­lan­da­re­gi­o­nen star­ta­de med sa­m­ar­be­te mel­lan Sig­tu­na, Kniv­s­ta, Upp­lands Väs­by och Vallentuna kom­mu­ner och Swe­da­via AB. Lo­kalt finns en stor enig­het kring pro­jek­tet. Ut­ma­ning­en lig­ger i att få loss mark till ut­bygg­nad av Roslags­ba­nan samt att få re­gi­o­nen att sat­sa det som be­hövs på in­fra­struk­tur.

Kristoffer Tam­sons (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.