Fa­milj fick rätt till cyklar

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

En fa­milj i Vallentuna ha­de in­te råd att kö­pa cyklar till si­na tre barn. So­ci­al­tjäns­ten bad fa­mil­jen kom­ma in med pap­per på var­för bar­nen be­höv­de cyklar och vad det skul­le kos­ta.

Fa­mil­jen åter­kom in­te med upp­gif­ter­na, och då ne­ka­de so­ci­al­tjäns­ten fa­mil­jen bi­drag. Men fa­mil­jen över­kla­ga­de och nu har för­valt­nings­rät­ten kom­mit med sin dom. Det är ”ostri­digt” att bar­nen är i be­hov av cyklar för en skä­lig lev­nads­ni­vå, och det är so­ci­al­nämn­dens upp­gift att be­räk­na hur stort bi­stån­det blir.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.