Stat­li­ga taxi­ut­red­ning­en: Samåk­ning får in­te ge vinst

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Andre­as Jen­nische

I ons­dags pre­sen­te­ra­des re­ge­ring­ens taxi­ut­red­ning som ska lig­ga till grund för ny lag­stift­ning på taxi- re­spek­ti­ve samåk­nings­om­rå­det. Bak­grun­den till ut­red­ning­en har va­rit att tjäns­ter som UberPOP och He­etch ta­git sig in på den svens­ka mark­na­den och er­bju­dit samåk­ning mot be­tal­ning, där pri­vat­per­so­ner har kun­nat skjut­sa kun­der i sin eg­na bil ut­an tax­a­me­ter.

UberPOP la­de ner sin verk­sam­het i Sve­ri­ge i maj i år. En­ligt den nya taxi­ut­red­ning­en ha­de det va­rit olag­ligt att fort­sät­ta dri­va den – åt­minsto­ne om den ge­ne­re­rat vinst till fö­ra­ren.

Strikt gräns

Ut­red­ning­en har valt att dra en strikt gräns mel­lan taxi och samåk­ning som i kort­het in­ne­bär att:

Samåk­ning mel­lan be­kan­ta även i fort­sätt­ning­en bör va­ra ore­gle­rad.

Samåk­ning mel­lan obe­kan­ta, som de­lar res­mål el­ler res­väg och kost­na­der, bör in­te de­fi­nie­ras som tax­i­tra­fik och ska kun­na ske till vil­ket res­mål som helst.

Bil­in­ne­ha­va­ren och/el­ler fö­ra­ren bör in­te få gö­ra en eko­no­misk vinst vid samåk­ning. Be­träf­fan­de vil­ka kost­na­der.

När det gäl­ler van­lig taxi fö­re­slår ut­red­ning­en att det ut­an un­dan­tag ska stäl­las krav på tax­a­me­ter och för­ar­till­stånd.

Sam­ti­digt öpp­nar för att oli­ka ty­per av be­ställ­nings­tra­fik med för­ut­be­stäm­da priser och för­hands­bok­ning­ar ge­nom be­ställ­nings­cen­tra­ler, ska kun­na gö­ras ut­an tax­a­me­ter.

TACKSAMT UT­AN SAMTAXA. Du får fort­sät­ta att skjut­sa be­kan­ta och obe­kan­ta – och de­la på kost­na­den – så länge du in­te tjä­nar peng­ar på det, en­ligt nya taxi­ut­red­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.