De gam­la i mitt land ha­de fel

Vallentuna Nyheter - - GÄSTKRÖNIKA -

Jag he­ter Za­ka­ria och jag kom­mer från Af­gha­nis­tan. När jag var barn bru­ka­de jag frå­ga min far­far om tra­di­tio­ner i Af­gha­nis­tan. En sak jag und­ra­de var: ’’Var­för får tje­jer in­te gå till sko­lan?’’

– Det är vår tra­di­tion och Gud straf­far oss om vi in­te är bra män­ni­skor, sva­ra­de min far­far.

Sen frå­ga­de jag ”Var­för kan jag in­te få lyss­na på musik?” Han sva­ra­de att Gud har för­bju­det det. Jag fort­sat­te frå­ga. ”Var­för får jag och kom­pi­sar­na in­te spe­la fotboll?” Men då blev han arg på mig och sa att han in­te viss­te det rik­tigt! Jag blev be­svi­ken och la mig att so­va. Men ef­ter någ­ra da­gar bör­ja­de jag frå­ga igen var­för min ku­sin som he­ter Sa­ra in­te får le­ka med mig. Då skrat­ta­de min far­far och sa att det är tra­di­tio­nen och kul­tu­ren som sä­ger så.

– Men var­för mås­te vi gå till mos­kén och stu­de­ra ko­ra­nen?

Han sva­ra­de ba­ra ge­nom att nic­ka med hu­vu­det och sa att det var vår re­li­gi­on och att den kom­mer från Gud. Sen bör­ja­de min far­far för­kla­ra många sa­ker, som att i Af­gha­nis­tan mås­te flic­kor gif­ta sig in­nan de blir ar­ton år för att re­li­gi­o­nen tving­ar dem och vi får ab­so­lut in­te lyss­na på musik hel­ler för det är Ha­ram, för­bju­det en­ligt ko­ra­nen. Han sa att när han föd­des, var li­vet så.

– Jag är helt sä­ker på att li­vet kom­ma att fort­sät­ta så, sa min far­far.

Fa­stän han var gam­mal, var han in­te sträng emot mig, när jag und­ra­de. När jag kom till Sve­ri­ge såg jag en an­nan värld, att tje­jer går till sko­lan och att de kan um­gås med kil­lar. De fles­ta av mi­na lä­ra­re är kvin­nor och en del kvin­nor kör bil, buss, tåg och de är mi­nist­rar.

Jag mås­te är­ligt ta­lat sä­ga er att mi­na frå­gor till min far­far har bli­vit fler och jag har bör­jat und­ra allt mer, var­för det är så stor skill­nad mel­lan Sve­ri­ge och Af­gha­nis­tan? Vem el­ler vad på­ver­kar vår tra­di­tion och kul­tur? Om det en­dast finns en Gud, und­rar jag var­för Gud gjor­de så stor skill­nad mel­lan mitt hem­land och Sve­ri­ge.

Med stor re­spekt för min far­far mås­te jag nog sä­ga att de gam­la män­ni­skor som bor i Af­gha­nis­tan in­te ha­de rätt. Jag och någ­ra kom­pi­sar ska sat­sa på ut­bild­ning för att det ska hjäl­pa oss att bli nå­got vik­tigt här i Sve­ri­ge och i he­la värl­den och på det sät­tet kan vi på­ver­ka vårt hem­land på ett bra sätt. Nu tän­ker vi ska­pa en webb­si­da för att öpp­na en dis­kus­sion med and­ra kil­lar och tje­jer som bor kvar i Af­gha­nis­tan och vi ska skri­va att tje­jer har li­ka rätt som kil­lar. Bar­nen har rätt att få le­ka, få stu­de­ra, få vård och ing­en får slå dem. Barn mås­te få va­ra lyck­li­ga.

På web­ben ska vi vi­sa att de gam- la män­ni­skor­na ha­de fel som tänk­te så.

Det är dags att bör­ja om från bör­jan och på rätt sätt. Vi tän­ker sat­sa på de unga och på bar­nen. Vi ska för­kla­ra och vi­sa dem att det finns ett an­nat liv som de kan le­va. Re­li­gi­o­nen kan man prak­ti­se­ra i mos­kén. Men de re­li­giö­sa ska ab­so­lut in­te ha makt över sko­lor, sjuk­hus, me­dia, mi­li­tär och sam­häl­let. Om vi får bra ut­bild­ning, kan vi på­ver­ka li­vet här i Sve­ri­ge och i mitt hem­land. Till ex­em­pel kan lä­ka­re hjäl­pa fat­ti­ga män­ni­skor som in­te har råd. In­gen­jö­rer kan hjäl­pa Af­gha­nis­tan att byg­ga hus och vägar. De som stu­de­rar bygg­kon­struk­tion ska byg­ga fi­na, säk­ra och tryg­ga hus. Eko­no­mer ska hjäl­pa Af­gha­nis­tan att öpp­na ban­ker. De som kan svens­ka myc­ket bra kan över­sät­ta böc­ker om män­ni­skans rät­tig­he­ter, från svens­ka till da­ri och...

Det finns hur myc­ket som helst att gö­ra. Ba­ra vi får möj­lig­he­ter­na.

Vi ska för­kla­ra och vi­sa dem att det finns ett an­nat liv som de kan le­va.

FOTO: PRI­VAT

TÄN­KER FRAM­ÅT. Za­ka­ria och hans vän­ner ska star­ta en hem­si­da rik­tad till unga i Af­gha­nis­tan. Där ska de vi­sa på and­ra sätt att tän­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.