Klart: Je­a­net­te är störs­ta hjäl­ten

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLM - Mim­mi Ep­ste­in

Je­a­net­te Höglund äg­nar all sin fri­tid åt att sö­ka upp och hjäl­pa äld­re hem­lö­sa i stan. Nu får hon Di­rekt­press Stock­holms och Bir­ka­går­dens pris Stå upp för Stock­holm.

Var­je le­dig natt till­bring­ar Je­a­net­te Höglund ute på ga­tor­na där hon le­tar upp äld­re hem­lö­sa, ger dem var­ma klä­der, li­te mat och sov­säc­kar. Of­tast har hon med sig någ­ra vän­ner och ibland fri­vil­li­ga lä­ka­re och sjuk­skö­ters­kor. På ba­ra någ­ra må­na­der har hen­nes Fa­ce­book­si­da ”Vid din si­da” fått tu­sen­tals li­ke:s och folk skän­ker peng­ar och klä­der till pro­jek­tet. Nu till­de­las Je­a­net­te Höglund Di­rekt­press Stock­holms och Bir­ka­går­dens pris Stå upp för Stock­holm.

– Fan­tas­tiskt! Det känns jät­te­bra att det blir upp­märk­sam­mat för vi mås­te bli fler, sä­ger Je­a­net­te Höglund.

Sa­ra Öh­man på Bir­ka­går­den be­rät­tar att det har va­rit svårt att ut­se en vin­na­re.

– Det har va­rit ro­ligt att lä­sa om att de no­mi­ne­ra­de un­der hös­ten. Fle­ra av dem har gjort bra in­sat­ser. Det vi fast­na­de för hos Je­a­net­te var hen­nes en­ga­ge­mang, det ba­ra ly­ser om hen­ne. Jag ser re­dan fram emot näs­ta år, sä­ger hon.

Till var­dags job­bar Je­a­net­te Höglund som ord­nings­vakt i tun­nel­ba­nan men vid års­skif­tet tar hon tjänst­le­digt och öpp­nar ett fri­tids­gård för äld­re i Vasa­par­ken.

– Det är tack va­re spon­so­rer och bi­drag från pri­vat­per­so­ner som jag kan öpp­na fri­tids­går­den. Där ska man kun­na få mat, um­gås, tvät­ta klä­der, kol­la på tv och vi­la. Det kom­mer att fin­nas tre sov­plat­ser men det blir ing­et re­gel­rätt här­bär­ge.

Fri­tids­går­den, som är till för 55-plus­sa­re, ska ha öp­pet var­je dag och det kom­mer att va­ra noll­to­le­rans mot dro­ger.

– Det ska bli en fristad för dem som skö­ter sig. Många här­bär­gen som finns stäng­er vid 18, sen kan de som kom­mer dit in­te gå ut. Så ska det in­te va­ra hos mig, man kom­mer att kun­na kom­ma och gå som man vill från kloc­kan 19. Jag vet in­te än hur länge det ska va­ra öp­pet.

Den 17 och 18 de­cem­ber ord­nar hon dess­utom ett ju­le­ve­ne­mang för hem­lö­sa i Stock­holm.

– De kom­mer att få basta, du­scha och klip­pa hå­ret. Sen blir det jul­klapps­ut­del­ning och så myc­ket mat man or­kar äta från en food­truck.

FOTO: YLVA BERGMAN

VARDAGSHJÄLTE. Je­a­net­te Höglund har vun­nit Stå Upp för Stock­holm-pri­set för sitt ini­ti­a­tiv ”Vid din si­da”. Här med vän­nen och kol­le­gan Ma­lin Lil­je­dahl (t.v) som ock­så är in­vol­ve­rad i pro­jek­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.