Bil­mär­ken över­ger Ta­ka­tas air­bags

Vallentuna Nyheter - - MOTOR -

Ef­ter mas­så­ter­kal­lan­det på grund av fel­ak­ti­ga krock­kud­dar väl­jer allt­fler bil­till­ver­ka­re att av­slu­ta sam­ar­be­tet med ja­pans­ka air­bag­till­ver­ka­ren Ta­ka­ta. Hon­da, Maz­da, Toyo­ta och Nis­san har gått ut med ny­he­ten att de ska slu­ta att an­vän­da sig av Ta­ka­tas air­bag­sy­stem i si­na nya bi­lar. Mitsubishi och Su­baru sä­ger att de över­vä­ger att av­slu­ta sam­ar­be­tet.

Det har vi­sat sig att Ta­ka­tas air­bags pre­pa­re­ra­de med am­mo­ni­um­ni­trat är livs­far­li­ga. Vid krock kan de ex­plo­de­ra så våld­samt att split­ter sprids i bi­len, nå­got som län­kats till minst åt­ta döds­fall. Det­ta har lett till det störs­ta åter­kal­lan­det in­om bil­in­du­strin som be­rör över 40 mil­jo­ner bi­lar av va­ri­e­ran­de mär­ken.

Ny­li­gen gav ame­ri­kans­ka myn­dig­he­ter Ta­ka­ta bö­ter på 70 mil­jo­ner dol­lar och har be­ord­rat fö­re­ta­get att slu­ta att an­vän­da sig av ke­mi­ka­li­en am­mo­ni­um­ni­trat.

– Chan­sen är myc­ket li­ten att Ta­ka­ta kom­mer att över­le­va det­ta, sä­ger börsa­na­ly­ti­kern Amir An­var­za­deh på BGC Ca­pi­tal Part­ners till Au­to­mo­ti­ve News.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.