Hon tar över lands­tings­rod­ret

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Andre­as Jen­nische 073-600 69 20 andre­as.jen­[email protected]­rekt­press.se

I dag mo­de­rat le­da­mot i Tä­by kom­mun­full­mäk­ti­ge och egen­fö­re­ta­ga­re. Ef­ter års­skif­tet nytt fi­nans­lands­tings­råd. Vi har träf­fat Ire­ne Sve­no­ni­us som snart blir lands­ting­ets mäk­ti­gas­te. Det blir Ire­ne Sve­no­ni­us, 48-åring från Tä­by, som tar över som fi­nans­lands­tings­råd ef­ter Tor­björn Ros­dahl (M) ef­ter års­skif­tet.

Det står klart se­dan Sten Nor­din, no­mi­ne­rings­kom­mit­téns ord­fö­ran­de, pre­sen­te­ra­de hen­nes som Mo­de­ra­ter­nas för­slag till ef­ter­trä­da­re på en press­träff ti­di­ga­re på mån­da­gen.

Ire­ne Sve­no­ni­us var stads­di­rek­tör i Stock­holms stad un­der åren 2006-2014 och har se­dan dess va­rit fri­tids­po­li­ti­ker i Tä­by kom­mun­full- mäk­ti­ge och job­bat som egen­fö­re­ta­ga­re.

Hon har bland annat va­rit ef­fek­ti­vi­tets­kon­sult i det pri­va­ta nä­rings­li­vet och va­rit in­hyrd som af­färs­ut­veck­lings­chef på ett fas­tig­hets­bo­lag.

En­ligt Sten Nor­din har Ire­ne Sve­no­ni­us allt det som krävs för att kla­ra av ett av de ”tuf­fas­te po­li­tis­ka upp­drag som finns”.

En­kelt be­slut

För­frå­gan om att bli nytt fi­nans­lands­tings­råd ef­ter av­gå­en­de Tor­björn Ros­dahl (M) fick hon i ons­dags. Hon sa ja di­rekt. I en in­ter­vju med oss 2012 då du var stads­di­rek­tör i Stock­holms stad sa du att det var ditt dröm­jobb. Vad är då upp­dra­get som fi­nans­lands­tings­råd?

– Det här är någon­ting helt annat. Det här är att ax­la en roll som för­tro­en­de­vald. Nu får jag chans att ar­be­ta på en re­gi­o­nal ba­sis med he­la Stock­holms län. Det känns som en na­tur­lig ut­veck­ling, sä­ger hon.

Be­rät­tel­sen om lands­tings­sty­ret har på se­na­re år hand­lat myc­ket om då­li­ga upp­hand­ling­ar och en eko­no­mi som in­te går ihop. Har du gått från dröm­jobb till straff­jobb?

– Nej. Re­gi­o­nens ut­ma­ning­ar är nå­got som jag är oer­hört in­tres­se­rad av och en­ga­ge­rad i. Jag hop­pas kun­na bi­dra med lös­ning­ar på de ut­ma­ning­ar som upp­står när lä­net har växt­värk, bå­de när det gäl­ler vår­den, kol­lek­tiv­tra­fi­ken och eko­no­min. Du kan kal­la mig ga­len om du vill men jag brin­ner för det här, sä­ger hon.

På hen­nes att- gö­ra- lis­ta som lands­ting­et mäk­ti­gas­te po­li­ti­ker står till ex­em­pel att mins­ka vård­kö­er­na, byg­ga ut kol­lek­tiv­tra­fi­ken och hål­la eko­no­min i ba­lans sam­ti­digt som det krävs sto­ra in­ve­ste­ring­ar.

Vad kom­mer du att pri­o­ri­te­ra?

– Jag fick frå­gan i ons­dag. Jag mås­te sät­ta mig in i det­ta in­nan jag kan sva­ra på det. Men vi sit­ter in­te nå­gon pa­nik­si­tu­a­tion när det gäl­ler eko­no­min på nå­got sätt. Det hand­lar om att pla­ne­ra fram­ti­den på ett så klokt sätt som möj­ligt.

Du var den som hit­ta­de på Stock­holms stads ti­di­ga­re catch ph­ra­se ”Ett Stock­holm i världs­klass”. Kom­mer du att dri­va på för att ge lands­ting­et ett lik­nan­de bud­skap?

– Först mås­te jag ta re­da på vad det finns för vi­sions- do­ku­ment för lands­ting­et och vad som gäl­ler för så­da­na i så fall. Men det är vik­tigt med ge­men­sam­ma vi­sio­ner. Jag tror att det finns för­bätt­rings­po­ten­ti­al på om­rå­det, sä­ger Ire­ne Sve­no­ni­us.

Vil­ken typ av kol­lek­tiv­tra­fik bör lä­net helst sat­sa på; spår över mark, spår un­der mark el­ler ut­byggd buss­tra­fik?

– Det man ska väl­ja är det som gör tra­fik­job­bet bäst, det som ge­ne­re­rar mest nyt­ta i för­hål­lan­de till kost­na­der­na, sä­ger Ire­ne Sve­no­ni­us.

Det for­mel­la be­slu­tet att ut­se Ire­ne Sve­no­ni­us till nytt fi­nans­lands­tings­råd fat­tas av lands­tings­full­mäk­ti­ge den 13 de­cem­ber. Hon till­trä­der ef­ter års­skif­tet då Tor­björn Ros­dahl läm­nar sitt upp­drag.

ARKIVFOTO: LINDA GREN

INYTT UPP­DRAG. Ire­ne Sve­no­ni­us, i dag mo­de­rat fri­tids­po­li­ti­ker i Tä­by och egen­fö­re­ta­ga­re, tar över som fi­nans­lands­tings­råd ef­ter års­skif­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.