Sup­por­ter­bråk ur­ar­ta­de i ska­de­gö­rel­se

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Eme­lie Ny­man 08-545 870 73 eme­lie.ny­[email protected]­rekt­press.se

Sön­der­slag­na föns­terru­tor och tra­si­ga möb­ler vitt­nar om ska­de­gö­rel­sen på Järn­vägs­re­stau­rang­en i lör­dags i sam­band med ett sup­por­ter­bråk. Äga­ren Be­rit Wahl­gren är ska­kad ef­ter hän­del­sen, men glad att ing­en blev all­var­ligt ska­dad. Det var när Djur­gårds­sup­port­rar fort­sat­te sin jul­fest på Järn­vägs­re­stau­rang­en på Öst­ra sta­tion i lör­dags kväll som and­ra sup­port­rar kom dit och för­sök­te ta sig in och bör­ja­de brå­ka, vil­ket P4 Stock­holm först rap­por­te­ra­de.

På Järn­vägs­re­stau­rang­en syns på mån­da­gen fort­fa­ran­de spår av hän­del­sen. Tav­lan i en­trén är kros­sad och det är hål och spric­kor i gla­set till dör­ren på bak­si­dan. Trapp­räc­ket är löst och någ­ra möb­ler, som gick sön­der se­dan de kas­ta­des ner från and­ra vå­ning­en, lig­ger i en hög i re­stau­rang­en.

För­sök­te slå sig in

Be­rit Wahl­gren, som dri­ver re­stau­rang­en, är be­rörd ef­ter hän­del­sen.

– Men hu­vud­sa­ken är att ing­en blev mer ska­dad. Peng- ar­na spe­lar ing­en roll och så får jag se om de gam­la möb­ler­na går att la­ga, sä­ger hon.

Hon be­rät­tar att fle­ra gäs­ter var på re­stau­rang­en, bå­de Djur­gårds­sup­port­rar och ic­ke-sup­port­rar. Ef­ter aning­ar om att någon­ting var på gång ring­de hon sup­por­ter­po­li­sen.

Men det var först när de fles­ta gäs­ter­na läm­nat re­stau­rang­en som en stor grupp and­ra sup­port­rar, en­ligt Be­rit AIK- sup­port­rar där en del var maske­ra­de, för­sök­te slå sig in i re­stau­rang­en från oli­ka håll. Hon sä­ger att det upp­stod slags­mål i trap­pan och att Djur­gårds­sup­port­rar­na släng­de ner möb­ler för att få för­sö­ka stop­pa dem.

– Jag trod­de ald­rig de unga grab­bar­na skul­le off­ra sig för mig och re­stau­rang­en, men det gjor­de de. De var räd­da för si­na liv.

Be­rit Wahl­gren sä­ger att hon in­te vet sä­kert, men har en käns­la av att syf­tet var att slå sön­der re­stau­rang­en, som är ett po­pu­lärt stäl­le för många Djur­gårds­sup­port­rar. Men tack va­re att ing­en ur den ut­om­stå­en­de grup­pen kom upp i re­stau­rang­en kan den nu hål­la öp­pet. Och Be­rit vill att re­stau­rang­en ska hål­la öp­pet som van­ligt.

– De ska in­te få vin­na över mig, sä­ger hon.

Ing­en miss­tänkt

Mats Eriks­son, ta­les­per­son för Stock­holmspo­li­sen, sä­ger till Ös­ter­malmsnytt på mån­da­gen att det finns två mål­sä­gan­de, varav en för­des med am­bu­lans till sjuk­hus samt att det rör sig om upp­skatt­nings­vis ett 50-tal gär­nings­män. Po­li­sen har pra­tat med fle­ra per­so­ner, men har in­te kun­nat kny­ta nå­gon till hän­del­sen – det finns allt­så inga miss­tänk­ta gär­nings­per­so­ner i nu­lä­get.

Hän­del­sen är ru­bri­ce­rad som våld­samt upp­lopp, ska­de­gö­rel­se, miss­han­del och våld­samt upp­lopp.

FOTO: AN­NA SANDQVIST

STÖKIGT. Re­stau­rang­ä­ga­ren Be­rit Wahl­gren be­rät­tar om ett sup­por­ter­bråk i hen­nes krog på Öst­ra sta­tion..

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.