Verk­stads­slarv låg bakom ha­ve­ri

Vallentuna Nyheter - - MOTOR - Christi­an Ell­mark

Verk­sta­den glöm­de att gö­ra rent i mo­tor­rum­met ef­ter AC-re­pa­ra­tio­nen. Två da­gar se­na­re ha­ve­re­ra­de mo­torn – men verk­sta­den tyck­te in­te att de ha­de gjort nå­got fel. Erik Bag­ger i Ud­de­val­la kan in­ty­ga att det lö­nar sig att käm­pa mot verk­stä­der som har gjort fel. Un­der april och bör­jan av maj bör­ja­de kli­matan­lägg­ning­en i hans Vol­vo V70 från 2008 bli säm­re. Han vän­de sig till verk­sta­den Bo­hu­sky­la Bil & Kli­mat­ser­vice i Ud­de­val­la. Verk­sta­den fel­sök­te och kom fram till att kom­pres­sor och kon­den­sor be­höv­de by­tas ut.

Två da­gar ef­ter bi­len häm­tats från verk­sta­den – och tolv kör­da mil – ha­ve­re­ra­de mo­torn. Det var gum­mi­bi­tar från rem­men som dri­ver AC-an­lägg­ning­en som kom­mit in­nan­för kam­rem­skå­pan. Gum­mi­bi­tar­na ha­de lagt sig så att kam­rem­men kug­ga­de över och or­sa­ka­de mo­tor­ha­ve­ri. Bi­len bär­ga­des till en auk­to­ri­se­rad Vol­vo­verk­stad, Brandt Bil i Ud­de­val­la, som kon­sta­te­ra­de vad som hänt. Ef­tersom bi­len ha­de körts 15 600 mil fanns ing­en gäl­lan­de ma­skinska­de­för­säk­ring.

– När jag pra­ta­de med Bo­hu­sky­la Bil & Kli­mat­ser­vice så vil­le de in­te alls kän­nas vid att de skul­le ha gjort nå­got fel. Jag re­kla­me­ra­de ar­be­tet, men de av­slog min be­gä­ran om kom­pen­sa­tion, sä­ger Erik Bag­ger.

Han tog kon­takt med fle­ra and­ra verk­stä­der för att hö­ra om det han rå­kat ut för var van­ligt fö­re­kom­man­de.

En auk­to­ri­se­rad Vol­vo­verk­stad skrev: ”Det man får gö­ra när rem­men har fli­sat sig är att de­mon­te­ra kam­rem­men och ta bort rem­res­ter då de kan or­sa­ka att kam­rem­men kug­gar vil­ket re­sul­te­rar i ett mo­tor­ha­ve­ri”. En an­nan auk­to­ri­se­rad Vol­vo­verk­stad: ”Flis­res­ter mås­te man kol­la in­nan­för kam­rem­skå­pan in­nan man star­tar den om den har fli­sat sig. An­nars finns det stor risk att det lig­ger nå­got in­nan­för kå­pan som kan or­sa­ka kam­rems­ha­ve­ri.”

Nob­ba­de för­frå­gan

Styrkt av verk­stä­der­nas upp­gif­ter, an­mäl­de Erik Bag­ger Bo­hu­sky­la Bil & Kli­mat­ser­vice till ARN (all­män­na re­kla­ma- ti­ons­nämn­den). Han frå­ga­de ock­så verk­sta­den om de kun­de ta kost­na­den för mo­tor­byte via sin an­svars­för­säk­ring men det blev nob­ben.

Har verk­li­gen Bo­hu­sky­la Bil & Kli­mat­ser­vice gjort rätt när and­ra verk­stä­der sä­ger an­norlun­da? När vi kon­tak­tar Mi­chael Gjel­seth, vd på fö­re­ta­get, väg­rar han att sva­ra på frå­gor.

– Jag har inga kom­men­ta­rer kring det­ta, det här ären­det lig­ger hos mitt för­säk­rings­bo­lag just nu, sä­ger han.

Änd­ra­de upp­fatt­ning

Ef­ter an­mä­lan till ARN änd­ra­de dock verk­sta­den upp­fatt­ning och lät sitt för­säk­rings­bo­lag ta ska­dan på an­svars­för­säk­ring­en. För­säk­rings­bo­la­get vil­le lö­sa in bi­len i stäl­let för att by­ta mo­tor och så blev det. Erik Bag­ger fick det han be­gär­de av för­säk­rings­bo­la­get, 105 000 kr.

Det var det bäs­ta som kun­de hän­da, att för­säk­rings­bo­la­get lös­te in bi­len. Ef­ter att jag lagt ner så myc­ket tid och ar­be­te på det här så fick jag rätt till slut, sä­ger Erik Bag­ger.

FOTO: INGA SVENSSON

GICK SÖN­DER. Verk­sta­dens för­säk­rings­bo­lag tog till slut kost­na­den för Erik Bag­gers Vol­vo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.