Det här be­hö­ver du ve­ta...

Vallentuna Nyheter - - HEMMA -

... när du ska kö­pa ny jul­be­lys­ning:

Var en ak­tiv kon­su­ment när du hand­lar. Ställ frå­gor och hand­la i en af­fär där per­so­na­len vet vad de säl­jer.

Var ex­tra no­ga när du hand­lar via in­ter­net – köp från svens­ka webb­plat­ser. Var upp­märk­sam på webb­plat­ser som ser svens­ka ut men in­te är det. Tit­ta ef­ter CE-märk­ning­en och att det finns en bruks­an­vis­ning på svens­ka. ... när du ska an­vän­da jul­be­lys­ning ut­om­hus: An­vänd en­bart pro­duk­ter av­sed­da för ut­om­hus­bruk. Pro­duk­ten ska va­ra märkt för ut­om­hus­bruk; IP 44 el­ler hög­re sif­fer­vär­de. Se till att du har en fast in­stal­le- rad jord­fels­bry­ta­re el­ler an­vänd en por­ta­bel jord­fels­bry­ta­re. Pla­ce­ra slad­den så att in­te for­don kan kö­ra över den . Se till så att barn el­ler hus­djur in­te kan sli­ta i- el­ler gna­ga på slad­den. Skarv­kon­tak­ter ut­om­hus? Se till att skyd­da den så mins­kar ris­ken att fukt träng­er in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.