ÅT­TA MÅ­NA­DER UT­AN ROSLAGSBANAN

Re­se­nä­rer­na oro­li­ga när Kårsta­lin­jen stängs. Ce­ci­lia Svens­son ser in­te fram­e­mot att åka buss he­la vå­ren.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lotten Engbom Ke­vin We­din

Den 7 ja­nu­a­ri slu­tar Roslagsbanan att gå på Kårsta­lin­jen. I åt­ta må­na­der kom­mer tå­get att stå still, och bland re­se­nä­rer­na finns en oro.

Ce­ci­lia Svens­son åker Roslagsbanan till job­bet var­je dag. Hon viss­te in­te ens om att Roslagsbanan kom­mer att va­ra av­stängd un­der stör­re de­len av 2017.

– Det här kom­mer att på­ver­ka mig väl­digt myc­ket. Bus­sen kom­mer att be­hö­va åka runt väl­digt myc­ket mer och det blir myc­ket för­se­ning­ar. Det är ka­ta­strof att åka buss i stäl­let, jag tyc­ker in­te om det, sä­ger hon.

Astrid Her­lin är en an­nan tro­gen Roslagsbanan-re­se­när som in­te hel­ler är för­tjust i att tå­get ska stå still i fle­ra må­na­der.

– Det är be­dröv­ligt. Vi vet ju hur det gick för bus­sar­na nu i no­vem­ber. Er­sätt­nings­bus­sar­na låg i di­ke­na, tå­get är mer på­lit­ligt, sä­ger hon.

– Ut­bygg­na­den be­hö­ver gö­ras, men man kun­de ha gjort det medans man höll på och byg­ga om för­ra gång­en.

Fem er­sätt­nings­lin­jer

To­talt kom­mer det fin­nas fem er­sätt­nings­lin­jer och bå­de lin­je 608 och 610 kom­mer att få ökad tur­tät­het. Er­sätt­nings­bus­sar­na ska ut­gå från Dan­de­ryds sjuk­hus och från Täby cent­rum, dit re­se­nä­rer­na kan ta sig med Ös­terskärs­lin­jen.

– Kårsta­lin­jen är av­stängd gans­ka lång tid, så det är en av de mer om­fat­tan­de av­stäng­ning­ar­na, sä­ger Jenny Ege­land, kom­mu­ni­ka­tör på Ar­ri­va.

Tan­ken är att det ska fin­nas fler al­ter­na­tiv för pend­la­re än vid ti­di­ga­re av­stäng­ning­ar. Bland an­nat kom­mer lin­je 27X gå i rus­nings­tid mel­lan Dan­de­ryds sjuk­hus och Lind­hol­men längs Ar­ning­e­le­den, med någ­ra få stopp.

Kom­mer att på­ver­kas

Bill Ber­gqvist bor i Orms­ta men har pre­cis kli­vit av tå­get i Tibb­le, en av sta­tio­ner­na som för­svin­ner un­der upp­rust­ning­en. Han stu­de­rar vid uni­ver­si­te­tet och är tvek­sam till er­sätt­nings­bus­sar­na.

– Man li­tar ju egent­li­gen mind­re på bus­sar­na och för­ut när de stängt av Roslagsbanan så har det ta­git myc­ket läng­re tid. Jag får se vil­ket al­ter­na­tiv som kom­mer gå snab­bas helt en­kelt, sä­ger han.

– Jag är ju in­te så glad över det som hän­der ef­tersom he­la pro­ces­sen kom­mer på­ver­ka mig.

Det är be­dröv­ligt. Vi vet ju hur det gick för bus­sar­na nu i no­vem­ber. Er­sätt­nings­bus­sar­na låg i di­ke­na, tå­get är mer på­lit­ligt.

FOTO: LOTTEN ENGBOM

ORO­LI­GA. Jo­nat­han As­se­fa och Bill Ber­gqvist är två trog­na re­se­nä­rer på Roslagsbanan. ”Det kan bli ett hel­ve­te”, sä­ger Jo­nat­han om den kom­man­de av­stäng­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.