Trygg med en jul ut­an al­ko­hol

Oli­via Trygg Lar­sen har er­fa­ren­het från al­ko­hol­miss­bruk på nä­ra håll – hon väx­te upp med en pap­pa som miss­bru­ka­de. Nu hjäl­per hen­nes stif­tel­se barn i sam­ma sits.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Text: Ke­vin We­din | Foto: Rolf An­ders­son

Hen­nes pap­pa av­led för fem år se­dan till följd av svi­ter­na från ett långt al­ko­hol­miss­bruk. Men min­ne­na finns kvar.

– Det var julaf­ton, jag gick i 9:an och det blev bråk. Mam­ma sa till pap­pa att ” snäl­la drick in­te så myc­ket” - men pap­pa me­na­de att man mås­te få dric­ka snaps till sil­len. Då köp­te mam­ma i stäl­let skal­djur till jul­bor­det och då tyck­te pap­pa att man mås­te få dric­ka vin till så fi­na rä­kor, sä­ger Oli­via Trygg Lar­sen.

Hon bor nu i Täby, men väx­te upp på Djurs­holms till­sam­mans med mam­ma Ag­ne­ta, pap­pa Hans och två äld­re sys­kon. När Oli­via var nio år bör­ja­de hon mär­ka att hen­nes pap­pa be­ted­de sig an­norlun­da – nå­got ha­de hänt.

– Jag kom­mer från en kär­leks­full fa­milj där min pap­pa var min störs­ta idol. Men i den ål­dern kän­de jag en oro för att mi­na för­äld­rar skul­le skil­jas. Jag viss­te in­te då vad det be­rod­de på, sä­ger hon.

– Al­ko­hol var en själv­klar­het i var­da­gen, han blev in­te ful­la­re än nå­gon an­nan. Det var först i hög­sta­di­et som jag kun­de sät­ta ord på att han var sjuk.

Gav sin pap­pa ett ul­ti­ma­tum

Bil­den som Oli­via ha­de av en al­ko­ho­list var att det var en per­son som häng­de på Plat­tan på Ser­gels torg el­ler på en park­bänk. In­te en fram­gångs­rik man med ett väl­be­talt jobb i en vil­la på Djurs­holm.

– Här finns det en hög­re fa­sad, det finns mer peng­ar att döl­ja det med. Det fanns in­te nå­gon som kun­de se att jag ha­de det svårt hem­ma. Jag blev bort­skämd, det var min mam­mas sätt att kom­pen­se­ra för det som på­gick hem­ma, sä­ger Oli­via.

– Vi pra­ta­de in­te om det, fast det var ex­akt det vi be­höv­de gö­ra.

I and­ra ring på gym­na­si­et bör­ja­de hon öpp­na upp sig för si­na vän­ner. Det ef­ter att pap­pa Hans fått ett ul­ti­ma­tum – fa­mil­jen el­ler al­ko­ho­len. Ett slag som al­ko­ho­len vann.

– Det är ju ga­let att ens pap­pa kan väl­ja bort en – men det var då jag för­stod att han var sjuk. Jag slu­ta­de skäm­mas, slu­ta­de lju­ga och bör­ja­de pra­ta om det.

I oli­ka ut­sträck­ning­ar märk­te hon att fle­ra av hen­nes vän­ner ha­de sam­ma pro­blem – nå­gon när­stå­en­de som ha­de ett osunt för­hål­lan­de till al­ko­hol. Sam­ti­digt som det kän­des skönt att kun­na pra­ta med si­na vän­ner så me­nar hon att det var fru­stre­ran­de på sam­ma gång.

– Vi ha­de lju­git för varand­ra för att sam­häl­let har byggt upp en bild om den per­fek­ta kärn­fa­mil­jen. Tänk om man in­te ha­de be­hövt lju­ga, sä­ger Oli­via.

Själv drack hon för förs­ta gång­en när hon gick i hög­sta­di­et. Att få tag i al­ko­hol var ald­rig någ­ra pro­blem – an­ting­en köp­te man av nå­gon el­ler så var det för­äld­rar som var oupp­märk­sam­ma på bar­skå­pet. En­ligt un­der­sök­ning­ar från Dan­de­ryds kom­mun är an­ta­let ung­do­mar som nå­gon gång tes­tat al­ko­hol flest i Dan­de­ryd in­om he­la Stock­holms län.

– Jag tror det har med att gö­ra att det är för få vux­na som är helt när­va­ran­de. Jag märk­te själv att det störs­ta pro­ble­met var att många unga in­te blev sed­da av vux­en­värl­den – för­äld­rar­na la peng­ar på bor­det och res­te iväg.

Grun­da­de stif­tel­se

Sam­ma år som hen­nes pap­pa av­led, 2010, grun­dan­de hon, till­sam­mans med sin fa­milj, stif­tel­sen Tryg­ga Bar­nen. En stif­tel­se som ver­kar för barn och ung­do­mar som har en nä­ra an­hö­rig med miss­bruks- el­ler psy­kis­ka pro­blem. Oli­via vill få barn och ung­do­mar att slu­ta skäm­mas och till­sam­mans vå­ga pra­ta om si­na upp­le­vel­ser.

– När jag bör­ja­de pra­ta om det här så in­såg jag att det in­te var så läs­kigt. Ha­de jag fått kun­skap ti­di­ga­re så ha­de jag kanske in­te mått li­ka då­ligt och det mär­ker jag när vi pra­tar med unga, sä­ger hon.

– För­äld­rar­na kanske sä­ger att ”bar­nen har in­te sett någon­ting” men vi träf­far barn så unga som sex år som ser och för­står vad som hän­der hem­ma.

Ha­de jag fått kun­skap ti­di­ga­re så ha­de jag kanske in­te mått li­ka då­ligt och det mär­ker jag när vi pra­tar med unga.

VAL­DE ATT BE­RÄT­TA. När hon ha­de bör­jat på Vik­tor Ryd­bergs gym­na­si­um i Djurs­holm bör­ja­de Oli­via pra­ta med si­na vän­ner om hur hon ha­de det hem­ma. Då märk­te hon att hon var långt från en­sam.

ING­EN SKAM. Oli­vi­as mål är att få fler barn att slu­ta kän­na skuld och skam för miss­bruks­pro­blem i ens när­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.