De per­son­lig­hets­tes­tar dig till rätt in­red­nings­stil

De hit­tar din in­red­nings­stil – med per­son­lig­hets­test

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­[email protected]­rekt­press.se

Nu kan du staj­la ditt hem ef­ter din egen per­son­lig­het – ge­nom att sva­ra på fråge­for­mu­lär. In­re­dar­na Em­ma och Elin an­vän­der bå­de in­ter­vju­er och da­to­ri­se­ra­de per­son­lig­hets­tes­ter för att hit­ta stres­sa­de stock­hol­ma­res eg­na in­red­nings­sti­lar.

Att hit­ta sin in­red­nings­stil och få till ett hem som pas­sar en själv bäst kan va­ra svårt. Sär­skilt om du är sing­el, stressad och var­ken har tid el­ler ork att gö­ra verk­lig­het av det.

Det har in­re­dar­na, och syst­rar­na, Em­ma och Elin Ankarv­ret ta­git fas­ta på när de nu star­tar sitt nya ma­ke over-kon­cept i Stock­holm, där in­ter­vju­er och per­son­lig­hets­tes­ter lig­ger till grund för hur hem­men ska ut­for­mas.

– I stäl­let för att ba­ra gö­ra en staj­ling och by­ta ut li­te möb­ler vill vi va­ra med och ge­nom­fö­ra he­la för­änd­ring­ar. Och det hand­lar in­te ba­ra om att ska­pa ett per­son­ligt hem ut­an att även få fram en mil­jö och till­va­ro som un­der­lät­tar li­vet i stort, sä­ger Em­ma Ankarv­ret, som även dri­ver en ho­mestaj­ling­verk­sam­het i Ita­li­en.

En­ligt Em­ma Ankarv­ret finns det en god mark­nad i Stock­holm. Här är sing­el­hus­hål­len många sam­ti­digt som bo­sta­den är en vik­tig sta­tus­mar­kör som får en allt stör­re be­ty­del­se för vil­ka vi upp­fat­tas va­ra.

Per­fekt färg­sätt­ning

Det har nu re­sul­te­rat i en ar­bets­pro­cess som byg­ger på att ta re­da så myc­ket som möj­ligt om kun­der­na med hjälp av da­to­ri­se­ra­de for­mu­lär­frå­gor och ut­i­från det kom­ma fram till den per­fek­ta färg­sätt­ning­en, möble­ring­en och sti­len.

– Själ­va tan­ken föd­des när vi läs­te en ar­ti­kel om att Sve­ri­ge och Stock­holm har värl­dens mest sing­el­tä­ta hus­håll. Då tänk­te vi att det vo­re kul att hjäl­pa sing­el­män­ni­skor som se­pa­re­rat, in­te har tid el­ler in­te vill läg­ga tid på att få ord­ning på si­na hem. Så det hand­lar ock­så om coach­ning där vi är med från bör­jan till slut, sä­ger Em­ma Ankarv­ret.

Hon är över­ty­gad om att det går att för­enk­la nå­got så per­son­ligt som sin egen smak.

Nya dof­ter och lam­por

Och det tyc­ker även Per Gustafs­son 50, som se­dan 2005 bott i sin ung­karlslya i Brom­ma. Hans lä­gen­het om­vand­la­des ny­li­gen från en, en­ligt ho­nom själv, rätt trå­kig bo­stad med mör­ka möb­ler till ett nytt “per­son­ligt hem” med nya dof­ter, lam­por och fär­ger. Allt ba­se­rat på in­ter­vju­er och for­mu­lär­frå­gor.

– Det har all­tid sett ut som ett rik­tigt ung­karls­hem men jag har var­ken haft tid el­ler möj­lig­het att gö­ra nå­got åt det. Så därför var det rik­tigt skönt att ba­ra läm­na bort allt, sä­ger han.

Det he­la re­sul­te­ra­de i att he­la lä­gen­he­ten, bort­sett från sof­fan och tv:n, ren­sa­des ut på möb­ler och ar­be­tet sat­te igång.

Stäm­mer in­red­ning­en med vem du är?

– Ab­so­lut. Det här är helt fan­tas­tiskt. Det känns som att jag bor på ho­tell var­je dag. Nu har jag ock­så ett mys­rum där jag kan spe­la gi­tarr, sä­ger han.

Det hand­lar om att få fram en mil­jö och till­va­ro som un­der­lät­tar li­vet i stort.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

SOM HEM­MA. Per Gustafs­son tog hjälp av in­red­nings­ex­per­ter för att få till rätt käns­la hem­ma.

FOTO: PRI­VAT

PER­SON­LI­GA HEM. Syst­rar­na Elin och Em­ma Ankarv­ret dri­ver in­red­nings­by­rån I.L. De­sign.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.