Val­len­tu­na gym­na­si­um sat­sar på innebandy

Vad hän­der med kom­mu­nen om ett el­ler fle­ra fö­re­tag läg­ger ner? In­te så myc­ket i Val­len­tu­nas fall, en­ligt en ny rap­port från Till­växt­ver­ket. Val­len­tu­na är den minst sår­ba­ra kom­mu­nen i he­la lan­det.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - He­ge Hell­ström

Val­len­tu­na är den kom­mun som är minst sår­bar bland Sve­ri­ges 290 kom­mu­ner en­ligt en stu­die som Till­växt­ver­ket och Svenskt Nä­rings­liv gjort.

En av an­led­ning­ar­na till att Val­len­tu­na ham­nar högt är den sto­ra an­de­len av män­ni­skor som ar­be­tar ut­an­för kom­mu­nen.

– Ja, själv­klart finns det oli­ka an­led­ning­ar. En del är hur många som ar­be­tar ut- an­för kom­mu­nen. En del är att vi har en bred ar­bets­mark­nad i re­gi­o­nen. Men det är ock­så så att vi har många fö­re­ta­ga­re, det finns ett driv hos vå­ra in­vå­na­re och det hö­jer he­la kom­mu­nen, sä­ger kom­mu­nal­rå­det Pa­ri­sa Lil­jestrand (M).

Oli­ka fak­to­rer

Rank­ning­en av sår­ba­ra kom­mu­ner byg­ger på ett an­tal fak­to­rer, som hur be­ro­en­de kom­mu­nen är av fö­re­ta­gen, hur stor an­del av be­folk­ning­en som ar­be­tar och hur många som pend­lar ut från kom­mu­nen för att job­ba. Även an­ta­let pri­va­ta ar­bets­gi­va­re och hur stort ny­fö­re­ta­gan­det är.

En av Val­len­tu­nas små­fö­re­ta­ga­re är Ni­na Un­ku­ri. Hon dri­ver ett ak­tie­bo­lag som säl­jer häst­ut­rust­ning och ryt­tar­ut­rust­ning vid Ve­da rid­sko­la. Hon tän­ker att en fak­tor som av­gör att vi har många fö­re­tag är pri­ser­na.

– Du har bil­li­ga­re lo­ka­ler och ett bra ut­gångs­lä­ge med stor kund­krets. Jag tror att Val­len­tu­na är pris­värt att eta­ble­ra sig i, sä­ger Ni­na Un­ku­ri.

En an­nan or­sak kan va­ra de långa av­stån­den, sär­skilt från nor­ra Val­len­tu­na.

– Många flyt­tar hit när man har fa­milj. Kanske att man då om­vär­de­rar, man kan in­te sit­ta och pend­la 2,5 tim­mar när man har barn och man kanske star­tar eget då.

FOTO: HE­GE HELL­STRÖM

FÖ­RE­TA­GA­RE. Ni­na Un­ku­ri, som dri­ver en ridsport­bu­tik, är en av Val­len­tu­nas många fö­re­ta­ga­re – allt­så en av dem som gör kom­mu­nen mind­re sår­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.