Al­li­an­sen brom­sar flyk­ting­mot­ta­gan­de

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Al­li­an­sen, mi­nus Li­be­ra­ler­na, vil­le skic­ka en sig­nal till re­ge­ring­en om att det in­te går att lo­va att Val­len­tu­na kan ta emot 177 ny­an­län­da 2017. Li­be­ra­ler­na vil­le sä­ga att man ska för­sö­ka.

I mån­dags rös­ta­de po­li­ti­ker­na, och det blev för­sla­get från M+ C + KD som gick ige­nom, med hjälp av SD. Li­be­ra­ler­nas för­slag fick tum­men ner trots stöd från S, MP och V.

Kom­mu­nal­rå­det Pa­ri­sa Lil­jestrand (M) var tyd­lig med bud­ska­pet till SD:

– Ni age­rar ut­i­från ide­o­lo­gi, vi age­rar ut­i­från prag­ma­tism. Jag kom­mer ald­rig nå­gon­sin att stå i den här ta­lar­sto­len och sä­ga att vi går Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na till mö­tes i er ide­o­lo­gis­ka idé om ett sam­häl­le som blir mer och mer likt och där olik­he­ter in­te tillåts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.