Så bi­drar du till en säk­ra­re jul­tra­fik:

Vallentuna Nyheter - - MOTOR -

Vin­ter­rus­ta bi­len. La­ga sten­skott på ru­tan fö­re vin­tern då lå­ga tem­pe­ra­tu­rer kan or­sa­ka en stor spric­ka. För­be­red in­för av­färd. Pac­ka in­te bi­len för tungt – var med­ve­ten om dess total­vikt. Fyll på spo­larväts­ka en­ligt an­vis­ning­ar­na. Kon­trol­le­ra bat­te­ri­et of­ta ef­tersom lå­ga tem­pe­ra­tu­rer sän­ker pre­stan­dan. Kon­trol­le­ra ol­je­ni­vå, brom­sar och lam­por. Ex­tra vik­tigt vid vin­ter­väg­lag.

Ha rätt luft­tryck i däc­ket. Om du un­der vin­tern fyl­ler på luft i däc­ken in­om­hus, lägg då till 0,2 bar ex­tra till re­kom­men­da­tio­nen.

Star­ta i god tid och und­vik stress på vägen. Var ut­vi­lad in­nan du sät­ter dig bakom rat­ten och ta re­gel­bund­na pa­u­ser.

Sit­ter du fast i en kö, und­vik att bry­ta dig ur kön el­ler att kö­ra om. Håll rätt has­tig­het och av­stånd till fram­för­va­ran­de bil.

Välj säk­ra vägar. På Tra­fik­ver­kets webb­plats fin­ner du vil­ka som är mest be­las­ta­de.

FOTO: SXC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.