Det blir so­ci­al­li­be­ra­lis­men som kom­mer att vin­na va­let 2018

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Bernt Ja­kob­son

Måt­te L, C och S kun­na for­ma en ge­men­sam platt­form in­för näs­ta val 2018. En po­li­tik som be­ja­kar so­ci­al­li­be­ra­lism; ja till ka­pi­ta­lism med so­ci­alt an­svar, ja till EU och NATO, jäm­ställd­het, hu­man in­vand­ring, fö­re­tags­sats­ning­ar, FoU, kva­li­ta­tiv väl­färd och so­li­da­ris­ka skat­ter. En so­ci­al­li­be­ral platt­form kom­mer ock­så att mar­gi­na­li­se­ra SD, MP och V. Sve­ri­ge be­hö­ver ett so­ci­al­li­be­ralt al­ter­na­tiv som vin­ner va­let 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.